EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 28 ΜΑΊΟΥ 1993

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

88

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2166

 

Ρύθμιση Θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκ­συγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων Θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

'Άρθρο 41

 

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), ως ισχύει, προστίθενται οι εξής ορισμοί:

'28. Σταθμός: 'Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών και κεραιών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υ­πηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ρα­διοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.

29. Πάρκο κεραιών: Καθορισμένος χώρος, όπου επι­τρέπεται η εγκατάσταση πυλίνων, στcυς οποίους είναι τοποθετημένα συμπλέγματα κεραιών εκπομπής κάλυψης ραδιοηλεκτρικών σωμάτων μετά των αναγκαίων οικοδομικών κατασκευών.'

2. Μετά το άρθρο 24 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α') προστίθεται άρθρο 24 α, που έχει ως εξής:

 

Άρθρο 24α

 

Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά

 

1. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής 'Άμυνας, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, εξαιρουμένης της λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για α­πευθείας λήψη από το ευρύ κοινό, απαιτείται άδεια η, οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών κατασκευών επί των οποίων τοποθετούνται κεραίες εκπομπής ή λήψης, εντός δαcυcών ή αναδασωτέων εκτάσεων, ε­φόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, κατόπιν αδείας του οικείου νομάρχη.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπυcοινωνιακές επιχειρήσεις που έ­χουν ως αντυcεμιενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λει­τουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών οίκοθεν ή ύστερα από προτάσεις δη­μοσίων ή ιδιωτικών φορέων που αφορούν τη δημιουργία, χρήση και λειτουργία πάρκων κεραιών. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυ­νατό να ανατίθεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα η υλοποίηση του έργου της δημιουργίας πάρκου κεραιών.

4. Στις κοινές αποφάσεις για τα πάρκα κεραιών σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ορίζονται οι με­τακτικές διατάξεις για την υποχρεωτική ένταξη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα κεραιών.

5. α. Επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επυcοινωνιών η κατασκευή

οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοι­νωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του 4ρθρου 9 του ν. 1577/1985 και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυ­λώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημά­των πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως ~fiς:

(1) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφιε­μένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου.

(2) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: 'Οπως στην περίπτωση (1) και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τ.μ. και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον 5 μ.

β. Το εμ~iαδόν του ουcίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τ.μ. και τα ύψος του τα 2,40 μέτρα. 'Όταν αυτός τοποθετείται στα έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τ.μ. και το ύψος του τα 3,5 μέτρα.

γ. 'Οταν ο οικίσκος και η δομική κατασκευή τοποθε­τούνται στο δώμα δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γη­πέδου.

δ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω ε­γκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (π.χ. περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1577/1985) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρ­μόδιων υπηρεσιών ή και της Ε.Π.Α.Ε..

ε. Για την kατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγό εγκαταστάσεων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδιε πολεοδομική υπηρεσία ύcτερα από έλεγχο των παρα­κάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετώ και επιβλέψεων του έργου.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται και διάγραμμα κάλυψης.

4. Σχηματική τομή του κτιρίου με υψόμετρα, σε κλίμακα 1:200 και κάτοψη δώματος ή χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:50, όπου απαιτείται.

5. Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα 1:50 και πρόσφορη κατά περίπτωση κλίμακα της δομικής κατα­σκευής επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Στατική μελέτη του οικίσκου και της δομικής κατασκευής επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κεραίες με δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών, στις περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάμενο κτίριο μελέτη ενίσχυσής του, όταν απαιτείται.

7. Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάμενο κτιρίου.

8. Οι κατά το εδάφιο (δ) εγκρίσεις, όπου απαιτείται

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το κτίριο πάνω ή εντός του οποίου τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις υφίσταται νομίμως.

10. Προϋπολογισμό του έργου και σημειώματα πληρωμής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανών.


στ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων του εδαφίου (α) με τα δiκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

ζ. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμ­βάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζο­νται με κοινές αποφάσεις των .Υπουργών Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων, Υγείας, Πρό­νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Στον προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων (έργα - μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών και των Κέντρων Ελέγχου Ρα­διοεπικοινωνιών.

7. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων και του Υπουρ­γού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να τρο­ποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του πα­ρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι εφαρμοζόμενοι τεχνυtοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας

8. Το άρθρο 13 του ν. 1866/1989 ΦΕΚ 222 Α') καταργείται.

9. Στο άρθρο 25 του ν. 2075/1992 ΦΕΚ 129 Α') προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

"4. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος: α) Εμποδίζει ή παρενοχλεί τα αρμόδια όργανα να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών και εγκατα­στάσεων του πεδίου εφαρμογής αυτού του νόμου ή δεν παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται ή παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες εκ προθέσεως για την άσκηση του ελέγχου".

β) Εγκαθιστά χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κεραία.

10. Στο άρθρο 26 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α') προστίθενται εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο που έχουν ως εξής:

'Με απόφοιτη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιβάλ­λεται στους παραβάτες διοικητική ποινή προστίμου από πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μέχρι πέντε εκατομ­μυρίων (5.000.000) δραχμών για την εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά.

Μετά από κοινοποίηση της ως άνω έκθεσης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων.

Η επιβολή της ως άνω ποινής χρηματικού προστtμου δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η είσπραξη της πραγ­ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Τυχόν άσκηση προβλεπόμενων διοικητικών ή ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου.

 

 

'Άρθρο 69

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις δια­τάξεις α) του άρθρου 7 που ισχύει από 18 Σεπτεμβρίου 1993, β) της παρ. 5 του άρθρου 10 που ισχύει από 1 Ιου­vίou 1993, γ) της παρ. 8 του άρθρου 20 που ισχύει από 1 Ιουλίου 1993 και δ) της παρ. 1 του άρθρου 30 από 1.1.1994 και οποίας άλλης διατάξεως ορίζει διαφορετικό χρόνο ενάρξεως ισχύος.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΘΕΟΔ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ&

Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 Μαΐου 1993

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ