ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Eν Aθηναις τη 28 Φεβρουρίου 1947

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

Αριθμός φύλλου

36

 

 

ΝΟΜΟΣ υπ'αριθμ. 212

 

Περί προσχωρήσεως της Ελλαδος εις την Συμφωνίαν εν Σικάγω "περί Διεθνών Αεροπορικών Μεταφορών"

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής, αποφασίσσομεν και διατάσσομεν:

 

Aρθρον μόνον

 

Κυρούται , η από 7 Δεκεμβρίου 1944 Συμφωνία του Σικάγου "περί Διεθνών Αεροπορικών Μεταφορών" εςι ην Ελλάδαν δι'ανταλλαγής επιστολών από 21 Φεβρουαρίου 1946 και 19 Μαρτίου 1946 μεταξύ της εν Ουάσιγκτωνι Ελληνικής Πρεσβείας και του επι των Εξωτερικών Υπουργείου των Ηνωμέων Πολιτειών της Αμερικής, προσεχώρησε υπό τους εν αυταίς αναφερομένους όρους. Τα κείμενα των προηρηθησών Συμφωνίας και Επιστολών έπονται εν αγγλικώ πρωτότυπω και ελληνική μετάφραση.

 

Η ισχύς της Συμφωνίας ταύτης άρχεται από της λήψεως υπό του επί των Εξωτερικών Υπουργείου των Ηνωμένων Πολιτειών της από 21 Φεβρουαρίου 1946 επιστολής της εν Ουασιγκτώνι Ελληνικής Πρεσβείας ήτοι από της 28ης Φεβρουαρίου 1946.

 

 

Εν Αθήναις τη 28 Φεβρουαρίου 1917

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄΄

 

Οι Υπουργοί

 

Επί των Εξωτερικών

ΚΩΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

 

Επί της Αεροπορίας

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 28 Φεβρουαρίου 1917

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ