ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19

18 Φεβρουαρίου 1993

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2117

 

Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτων Ηνωμένων Εμιράτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

 

1. Κυρούται και έχει ισχύ νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μετά του Παραρτήματος αυτής που υπογράφηκε στο Αμπού Νταμπί στις 26 Δεκεμβρίου 1991 μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και ττης Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με σκοπό των εγκατάσταση αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών τους.

2. Τα κείμενα της ανωτέρω συμφωνίας και του Παραρτήματος αυτής, σε πρωτότυπο στις γλώσσες ελληνική και αγγλική είναι τα ακόλουθα:

 

Αρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας μετά του Παραρτήματος της που κυρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθορ 22 της Συμφωνίας.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόνοτς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1993

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΒΙΡ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μαγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1993

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ