ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Aριθ. Φύλλου 15

15 Φεβρουαριου 1993

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2115

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 "Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Άρθρο 22

 

Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώρου λατομικων προϊόντων με φορτηγά οχήματα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1903/1990 (ΦΕΚ 142 Α). Η παράβαση της ανωτέρω διατάξεως τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως και επιβολή χρηματικού προστίμου από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

Σε εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, που επιτρέπουν τη μεταφορά κατά παράβαση της ως άνω διατάξεως, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1428/1984.

 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΔ-ΣτΕ2141/1994 - ΝΔ-ΣτΕ4726/1995 - ΣτΕ5462/1995 - ΣτΕ734/1997