ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Eν Aθηναις τη 28 Φεβρουρίου 1947

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

Αριθμός φύλλου

34

 

 

ΝΟΜΟΣ υπ'αριθμ. 210

 

Περί κυρώσεως της εν Σικάγω τη 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμφωνίας "περί διαμετακομίσεως των Διεθνών Αεροπορικών Υπηρεσιών"

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής, αποφασίσσομεν και διατάσσομεν:

 

Aρθρον μόνον

Κυρούται και έχει πλήρει και νόμιμον ισχύν η εν Σικάγω υπογραφείσα τη 7η Δεκεμβρίου 1914 Συμφωνία περί Διαμετακομίσεως των Διεθνών Αεροπορικών Υπηρεσίων, ης το κείμενον έπεται εν αγγλικώ πρωτότυπο και ελληνική μετάφραση.

Η ως άνω συμφωνία θα τεθεί εν ισχύ κατά τας διατάξεις του άρθρου ΥΙ αυτής.

 

Εν Αθήναις τη 28 Φεβρουαρίου 1917

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄΄

 

Οι Υπουργοί

 

Επί των Εξωτερικών

ΚΩΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

 

Επί της Αεροπορίας

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 28 Φεβρουαρίου 1917

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ