EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

113

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2065

Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο 40 παρ. 7

 

1. Επιβάλλεται τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων σε κάθε επιβάτη, άνω των δώδεκα ετών με προορισμό εσωτερικό και εξωτερικό από τα ελληνικά αεροδρόμια (κρατικά ή δημοτικά ή κοινοτικά ή ιδιωτικά) ως εξής:

α) Για επιβάτες με τελικό προορισμό που απέχει από αεροδρόμιο αναχωρήσεως τους άνω των εκατό (100) χιλιομέτρων και όχι περισσότερο των επτακοσίων πενήντα (750) χιλιομέτρων, τέλος σε δραχμές ισόποσο των δέκα (10) ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων (ECU).

β) Για επιβάτες με τελικό προορισμό που απέχει από το αεροδρόμιο αναχωρήσεως τους άνω των επτακοσίων πενήντα (750) χιλιομέτρων, τέλος σε δραχμές ισόποσο των είκοσι (20) ECU.

Για τον υπολογισμό των τελών αυτών σε δραχμές λαμβάνεται υπόψη από τις αεροπορικές εταιρίες η ισοτιμία της δραχμής προς ECU της πρώτης εργάσιμης ημέρας εκάστου ημερολογιακού τριμήνου, όπως η ισοτιμία αυτή διαμορφώνεται από τη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος.

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλη εισπράττονται με ευθύνη των αεροπορικών εταιριών και σε ειδικές περιπτώσεις από την Υ.Π.Α. πριν από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος. Τα εισπραττόμενα τέλη εκάστου μηνός κατατίθενται εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών σε ξεχωριστούς ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής:

α. Τα εισπραττόμενα τέλη από αναχωρούντες επιβάτες του αεροδρομίου του Ελληνικού κατατίθενται σε λογαριασμό με τον τίτλο "Ταμείο Αναπτύξεως Αεροδρόμιο Σπάτων" και διατίθενται αποκλειστικά για την κατασκευή του αεροδρομίου αυτού.

β. Τα εισπραττόμενα τέλη από αναχωρούντες επιβάτες από καθένα από τα λοιπά αεροδρόμια της Χώρας που υφίστανται ή θα ιδρυθούν στο μέλλον, κατατίθενται σε λογαριασμό με τον τίτλο "Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αεροδρομίου", που συμπληρώνεται με το όνομα του Αεροδρομίου και διατίθενται για την κατασκευή έργων και την προμήθεια εξοπλισμού στα αεροδρόμια αυτά για τον εκσυγχρονισμό τους.

3. Τα ποσά που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο για καταθέσεις ταμιευτηρίου. Από τα αυτά ποσά και τόκους, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) διατίθεται ετησίως μέσω του Υπουργείου Οικονομικών για τους σκοπούς της Υ.Π.Α.

 

 

Άρθρο 68

1.                  Καταργούνται όλες οι ταχυδρομικές ατέλειες που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και οποιαδήποτε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

2.                  Τα τέλη για την αλληλογραφία του Δημοσίου, υπολογίζονται σύμφωνα με ειδικό για το Δημόσιο Τιμολόγιο, που συνομολογείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ΕΛΤΑ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που θα εκδοθεί εντός δύο μήνων από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής των τελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσης παραγράφου κατόπιν αιτήσεως τους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ.

3.                  Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να προσχωρούν και οργανισμοί ή επιχειρήσεως του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΤΑ.

4.                  Η διαφορά του ταχυδρομικού τέλους διακίνησης του Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου και εκδοτών στο εσωτερικό της Χώρας μεταξύ του εκάστοτε εγκεκριμένου ειδικού τιμολογίου γι' αυτά και του τέλους οικονομικής επιστολής του αυτού κλιμακίου βάρους, καταβάλλεται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με ανάλογη εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος. Το ειδικό αυτό τιμολόγιο διακίνησης του Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου των εκδοτών καθορίζεται από τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών

5.                  Τα τέλη για την απλή ταχυδρομική αλληλογραφία των κληρωτών οπλιτών και υπαξιωματικών των Ε.Δ. και του Λ.Σ., οι ταχυδρομικές επιταγές που αποστέλλονται σε αυτούς μέχρι δραχμές 20.000, τα ταχυδρομικά δέματα μέχρι βάρους 2 χιλιογρ., καθώς κατ τα δέματα που αποστέλλονται από τους στρατεύσίμους με την πολιτική περιβολή τους μέχρι βάρους 5 χιλιογρ., καταβάλλονται από Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, απολογιστικά με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής άμυνας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

6.                  Σε περίπτωση μη επίτευξης της συμφωνίας της παρ. 2 του άρθρου αυτού ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να συνάπτει συμβάσεις το πολύ τετράμηνης διάρκειας με ιδιωτικούς φορείς για τη διακίνηση της αλληλογραφίας που Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ

7.                  Στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και στον προϋπολογισμό των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. εγγράφονται κάθε χρόνο οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών διακίνησης της αλληλογραφίας αυτών

8.                  Τα τέλη που καταβάλλονται από ασφαλιστικού φορείς και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στον ΕΛΤΑ για την πληρωμή συντάξεων και άλλων παροχών αυτών καθορίζονται με διμερείς συμβάσεις. Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική καταργείται.

 

Αθήνα 30 Ιουνίου 1992

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ

 

ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ.ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΚΑΚΗ

 

 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝ. ΨΑΡΟΥΔΑ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

 

Θεωρήθηκε και ετέθηκε η μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα 30 Ιουνίου 1992

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ