EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 17 Aπριλίου 1952

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

93

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2045

 

Περί στεγάσεως των Ταχυδρομείων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων οργανικών διατάξεων της Ταχ. Υπηρεσίας και της Κοινωνικής Προνοίας του Ταχυδρομικού Προσωπικού.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισαμένοι ομοφώνως μετά της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

Το κατά τας διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4581 πρόσθετον τέλος δια την μεταφοράν αεροπορικώς των επιστολών και δελταρίων εσωτερικου καταργείται, της μεταφοράς τουτων ενεργουμένης εφεξής αεροπορικώς άνευ προσθέτου επιβαρύνσεως.

Ωσαύτως καταργείται το υπό του άρθρου 1 του υπ' αριθ. 97)1946 Ν.Δ. προβλεπόμενον ειδικόν τέλος υπέρ της Κοινωνικής Προνοίας Προσωπικού Τ.Τ.Τ., αντί δε τούτου εφεξής παρακρατείται υπό των Ταμιών και κατατίθεται εις το Ταχ. Ταμιευτήριον ποσοστόν 7% επί των εισπράξεων εκ της διαθέσεως γραμματοσήμων όπερ διατίθεται κατά τα εν άρθρω 2 του αυτού Ν.Δ. οριζόμενα.

Το Ταχ. Τέλος επιστολής εσωτερικού βάρους μέχρι 20 γραμμαρίων ορίζεται εις δραχμάς 1000, προστιθεμένου πέραν του βάρους τούτου τέλους δρχ. 500 ανά 20 γραμμάρια ή κλάσμα αυτών. Επιτρέπεται αυξομείωσις του τέλους τούτου δια Β.Δ. εκδιδομένου κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 89)1941 "περί αυξήσεως των ΤΤΤ τελών εσωτερικού".

Δια διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών και Σγκοινωνιών Υπουργών δύναται να προβλεφθή η κυκλοφορία ειδικού γραμματοσήμου δια τας εορ΄τάς των Χριστουγέννων και Πάσχα του οποίου η επικόλλησις να καθίσταται υποχρεωτική επί των ταχ. Αντικειμένων εσωτερικού των κατατιθεμένων κατά το από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου διάστημα και κατά το προ της Κυριακής της Διακαινισίμου ειδοσαήμερον. Η αξία του γραμματοσήμου τούτου καθορίζεται δια του αυτού Διατάγματος, δεν δύναται δεν να είναι ανωτέρα του 1/10 του τέλους επιστολής εσωτερικού.

 

Άρθρον 2

Το υπό του άρθρου 7 του Νόμου 4371/1929 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κυρώσεως των Διαταγμάτων περί ενιαίας οργανώσεως και διοικήσεως της σωματικής αγωγής" προβλεπόμενον ποσοστόν 4,5% επί των εισπράξεων κοινού γραμματοσήμου καθορίζεται εις 3 %.

Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμεναι ταχυδρομικαί ατέλειαι πάσης φύσεως, αι τυχόν δι' ειδικών Νόμων απονεμηθησόμεναι τοιαύται ατέλειαι εις το μέλλον ως και το κατά την 1ην παράγραφον του παρόντος άρθρου ποσοστόν 3% υπέρ της σωματικής αγωγής, δύνανται να καταργούνται ή να περιορίζονται μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβολίου δια Διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου δι' εκάστην περίπτωσιν προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών.

 

Άρθρον 3

Επιρέπεται εις την Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν όπως προέρχεται εις συμφωνίας μετά Αεροπορικών Εταιριών εκμεταλλευομένων γραμμάς του εσωτερικού ή του διεθνούς αεροπορικού δικτύου, ως και μετά των οικείων Ταχ.Δ/νσεων ξένων χωρών δια την υπό των Εταιριών τούτων μεταφοράν αλληλογραφίας μη προπληρωμένης υπό του αποστολεώς δια προσθέτου αεροπορικού ταχυδρ. Τέλους.

 

Άρθρον 4

Δια την εξυπηρέτησιν των αναγκών στεγάσεως και εξοπλισμού των Ταχυδρομείων, ως αυται ορίζονται εν τω επομένω άρθρω εγγράφεται υποχρεωτικώς καθ' έκαστον οικονομικόν έτος από του προσεχούς 1952-1953 εις τον προϋπολογισμόν εξόδων του Υποουργείου Συγκοινωνιών, υπό ίδιον κεφάλαιον ποσόν αντιπροσωπεύον τους ανήκοντας τη Ταχυδρομική Υπηρεσία ως κατωθι πόρους:

α) Τα 3)100 των ετησίων εισπράξεων εκ της διαθέσεως γραμματοσήμων.

β) Τα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 23 του Ν.Δ. 1049) 1949 "περί οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος" καταβαλλόμενα υπό του Ο.Τ.Ε. ποσά δια την

εξυπηρέτησιν του εις τα Ταχυδρομικά Γραφεία Γ΄ Τάξεως.

γ) Το κατά το άρθρον 20 του αυτού Ν.Δ. δι' ενίσχυσιν του προϋπολογισμού της Ταχ.

Υπηρεσίας προοριζόμενον ποσοστόν 6% ως τούτο καθορίζεται υπό του άρθρου 6

Ν.Δ. 1944)1951.

δ) Τα καταβαλλόμενα ποσοστά δια παροχήν υπηρεσιών εις Νομικά Πρόσωπα και

διαφόρους Οργανισμούς περιερχόμενα εφεξής ως έσοδον του Δημοσίου πώλησις

ενσήμων Νομικών Προσώπων - είσπραξις ραδιοφωνικών συνδρομών κλπ.

ε) Ποσόν διατιθέμενον ετησίως εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δαπάναι εις βάρος του κατά την προηγουμένην παράγραφον κονδυλίου εντέλλονται υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών δια της παρ' αυτώ Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων.

Τα καθ' έκαστον οικον. Έτος απομένοντα τυχόν αδιάθετα ποσά, μεταφέρονται εις τον προϋπολογισμόν του επομένου οικον. έτους προσαυξανομένου του κονδυλίου του έτους τούτου δια των τοιούτων αδιαθέτων ποσών.

Δια Β.Δ)τος εκδιδομένου προτάσει των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών δύναται να συσταθή ειδικός λογαριασμός διαχειρίσεως των κατά την παράγρ. 1 του παρόντος πόρων αυτοτελώς, καθοριζομένων και των λεπτομερειών λειτουργίας τούτου.

 

Άρθρον 5

Εκ του κατά το προηγούμενον άρθρον κονδυλίου του προϋπολογισμού ικανοποιούνται αποκλειστικώς αι κάτωθι ανάγκαι των Ταχυδρομείων, προσδιοριζομένης εκάστοτε δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Ταχ. Εκμεταλλεύσεως, της προτεραιότητος ικανοποιήσεως τούτων.

α) Η ανέγερσις ή αγορά καταλλήλων οικημάτων προς στέγασιν των Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών και η καταβολή της αξίας των κατα τας διατάξεις του επομένου άρθρου

απαλλοτριουμένων γηπέδων.

β) Ο τεχνικός εξοπλισμός των μεγάλων Ταχυδρομείων με συγχρονισμένας μηχανικάς

εγκαταστάσεις.

γ) Ο εφοδιασμός των Ταχ. Υπηρεσιών με τα αναγκαιούντα δια την εκτέλεσιν του έργου των ειδικά έπιπλα και σκεύη και η συντήρησις αυτών.

δ) Η συντήρησις και επισκευή των Ταχ. Καταστημάτων, περιλαμβανομένων και των επί ενοικίω τοιούτων, εν ω μέτρω επιτρέπεται τούτο εκ της ισχυούσης εκάστοτε νομοθεσίας.

ε) Η κατασκευή ειδικών Ταχυδρομικών Περιπτέρων εις πλατειας ή άλλα κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, καθοριζόμενα εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρον 6

Τα κατασκευαζόμενα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου Ταχυδρομικά Καταστήματα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου Ταχυδρομικά Καταστήματα ανεγείρονται επί καταλληλων γηπέδων των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων, δωρεάν παρεχομένων υπό τούτων ή και ιδιωτικών απαλλτριουμένων αναγκαστικώς δια τον εν λόγω σκοπόν δημοσίας ωφελείας, κατα τας ισχυουσας εκάστοτε σχετικάς περί τοιούτων απαλλοτριώσεων διατάξεις.

Προκειμένου περί Ταχυδρομικών Γραφείων Β΄ και Γ΄ τάξεως η δωρεάν παραχώρησις του γηπέδου αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεσιν δια την ανέγερσιν Ταχ. Καταστήματος.

Δια την εκπόνησιν σχεδίων των υπό ανέγερσιν Ταχ. Καταστημάτων μεμονωμένων ή κατά κατηγορίας, ως και σχεδίων διαρρυθμίσεως των υπαρχόντων δύναται να προκηρυχθή αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

Η σύνταξις σχεδίων, των προϋπολογισμών δαπάνης, η εν γένει τεχνική προπαρασκευή, ως και η επίβλεψις της κατασκευής των Ταχ. Καταστημάτων γίνεται μερίμνη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Δια τας επισκευάς των Ταχ. Κταστημάτων η σύνταξις σχεδίων, προϋπολογισμών δαπάνης και η επίβλεψις γίνονται υπό των κατά τόπους Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Εργων.

Τα Ταχυδρομικά Καταστήματα εις λιμένας και σιδηροδρομικούς σταθμούς δύνανται να ανεγείρωνται κατα΄την διαδικασίαν η οποία τηρείται δια την ανέγερσιν των ιδίων οικηματων των Λιμενικών και Συδηροδρομικών Υπηρεσιών.

Αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις περί ενοικιοστασίου δεν έχουσιν εφαρμογήν επί των μισθωτών οικιών, διαμερισμάτων ή καταστημάτωνκ ως κα επί των υπό οιανδήποτε σχέσιν κατεχόντων χώρους εις ακίνητα, τα οποία αγοράζονται κατα τας διατάξεις του παρόντος νόμου δια να χρησιμέύσωσιν είτε ως γήπεδα δια την ανέγερσιν Ταχ. Καταστημάτων, είτε ως οικήματα προς στέγασιν Ταχ. Υπηρεσιών η και δια την ασφάλειαν των Υπηρεσιών τούτων.

Η τηρητέα διαδικασία δια την αγοράν τοιούτων μη ελευθέρων ακινήτων και δια την κατ' εφαρμογήν της ως άνω διατάξεως, αποστολήν των κατεχόντων χώρους εν αυτοίς, ειδικώτερον δε ο τρόπος προσδιορισμού της τυχόν καταβλητέας αποζημιώσεως ως και πασαι εν γένει αι σχετικαί προς εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου λεπτομέρειαι καθορισθήσονται δια Β.Δ. εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει των επί της Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών.

Επί αναλόγω συμμετοχή εις τας δαπάνας και κατόπιν ειδικής εκάστοτε συμφωνίας μεταξύ Γεν. Διευθύνσεως Ταχυδρομείων και Ο.Τ.Ε. δύναται να γίνη κατασκευή ειδικών κτιρίων προς συστέγασιν εν αυτοίς των Υπηρεσιών των.

Δια Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών, ακνονίζονται αι λεπτομέρειαι αγκρίσεως και εντολής δαπανών. Ομοίως δε δια Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, κανονίζονται τα της καταρτίσεως προγράμματος εκτελεστέων έργων, κατά την παράγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 7

Τα κατα΄τας κειμένας διατάξεις υφιστάμενα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ και Αλληλοβοηθείας Βοηθητικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ. δύνανται να συγχωνευθώσιν εις έν Ταμείον υπό τον τίτλον "Τμείον Αρωγης Προσωπικού Τ.Τ.Τ." δια Β. Διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου, προτάσει του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, μετά σύμφωνον γνώμην των Διοικητικών Συμβουλίων αμφοτέρων των Ταμείων.

Δια του αυτού Β. Διατάγματος τίθενται αι καταστατικαί διατάξεις του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Τ.Τ.Τ., ακτ' αναπροσαρμογήν ή τροποποίησιν των διεπουσών αμφότερα τα συγχωνευόμενα Ταμεία, επιτρεπομένης της προσθήκης και νέων διατάξεων.

Τα κατα βαθμούς η λαμβανομένους μισθούς ποσά των εφ' άπαξ χρηματικών βοηθημάτων των παρεχομένων υπό του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Τ.Τ.Τ. ή των καθ' έκαστα Ταμείων ορίζονται δια Β.Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, μετά σύμφωνον απόφασιν των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.

Το ποσόν βοηθήματος των μετόχων των Ασφαλιστικών Ταμείων, των οποίων η σύνταξις εκανονίσθη επί τη βάσει μισθού ανωτέρου του αναλογούντος εις τον βαθμόν της οργανικής των θέσεως, προσαυξανεται κατά ποσόν ίσον προς τόσα εκατοστά της διαφοράς του βοηθήματος του αμέσως ανωτέρου βαθμού, όσα τα εκατοστά τα οποία αντιπροσωπεύει έναντι της συνολικής διαφοράς μισθού του ανωτέρου βαθμού, το επί πλεόν του αναλογούντος εις τον οργανικόν βαθμόν ποσόν μισθού, εφ' ού εκανονίσθη η σύνταξις.

Δια την καταβολήν του ως άνω ηυξημένου βοηθήματος απαιτείται η επί εν τουλάχιστον έτος διενέργεια κρατήσεων υπερ των Ασφαλιστικών Ταμείων επί του εν λόγω ηυξημένου μισθού, ως και καταβολή της διαφοράς μισθοδοσίας ενός μηνός.

Χρονικά διαστήματα δαινυόμενα η διανυθέντα εν υπηρεσία υπό μετόχων των Ασφαλιστικών Ταμείων μετά την συμπλήωσιν του ορίου ηλικίας του προβλεπομένου δια τον βαθμόν δι' όν εσυνταξιοδοτήθησαν, δεν υπολογίζονται ως χρόνος συμμετοχη΄ς τούτων εις τα εν λόφω Ταμεία, των τυχον γενομένων κατά τα διαστήματα ταύτα κρατησεων υπέρ των Ταμείων επιστρεφομένων αυτοίς ατοκως.

Ως ημέρα εξόδου των μετόχων τούτων προς καθορισμόν του βοηθήματος και του συντελεστού λογίζεται η επομένη της ημέρας καθυ' ην συνεπλήρωσαν το ως άνω όριον ηλικίας.

Εν πάση περιπτώσει το βοήθημα κατ' εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου δια τους εις τον Ο.Τ.Ε. υπηρετούντας, δεν δύναται ναείναι κατώτερον εκείνου όπερ έλαβον οι απολυθέντες ήδη λόγω καταληψεως του ορίου ηλικίας ομοιόβαθμοι του αυτού χρόνου υπηρεσίας και τη ιδίας ηλικίας υπάλληλοι της Ταχ. Υπηρεσίας.

Οι εκ του βοηθητικού Ταχ. Προσωπικού μεταγεντες εις το υπαλληλικόν Προσωπικόν δύνανται να γίνωσι μέτοχοι του Ταμείου Αρωγής, υπλογίζοντες και τον πρότερον εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας χρόνον συμμετοχής των κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικου Συμβουλίου, καθοριζούσης και τους σχετικούς προς τούτο όρους.

Οι από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1676)1939 "περί προστασίας Φυματικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ." απολυθέντες τηςυπηρεσίας λόγω πνευμονικής φυματιώσεως διαπιστωθείσης υπό Επιτροπής Απαλλαγών Στρατού δικαιούνται μετά σύμφωνον απόφασιν της Μονίμου Υγειονομικής Επιτροπής απαντων των κατά τας διατάξεις του Νόμου τόυτου παρεχομένων βοηθημάτων εις τους απολυομένους βάσει του άρθρου 1 του αυτού Νόμου.

 

Άρθρον 8

Οι κατά τας διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.Δ. 1049)1949 ως αύτη ηρμηνεύθη δια του άρθρου 15 του Α.Ν. 1944)1951 μετέχοντες υπχρεωτικώς εις τα Ταμεία Αρωγής και Αλληλοβοηθείας Τ.Τ.Τ. εκ των μεταταγέντων εις τον Ο.Τ.Ε. ΤΤΤ υπαλλήλων, ορίζονται ονομαστικώς δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοιινωνιών δημοσιευομένης εις τηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εκ των μετόχων τούτων τυχόν παραλειφθέντες δύνανται όπως υποβάλωσιν εντός 4μήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως δικαιολογητικά της υπηρεσίας των και περιλαμβάνονται εις συμπληρωματικήν απόφασιν εκδιδομένην εντός διμήνου από της λήξεως της προθεσμίας.

Η υπερ των ταμείων Αρωγής και Αλληλοβοηθείας ΤΤΤ παγία μηνιαία κράτησις των μετόχων τουτων ως αυτη ορίζεται υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων δια τους Μετόχους Δημοσίους Υπαλλήλους υπολογίζεται από της μετατάξεως των εις τον ΟΤΕ μέχρι μεν της εκδόσεως του υπό του άρθρου 2 του Α.Ν. 1341)1949 προβλεπομένου Διατάγματος επί του βασικου μισθού του βαθμου όν έκαστος έφερε προ ταύτης από δε της εκδόσεως του εν λόγω Διατάγματος επί του βασικού μσισθού του κατά το Διαταγμα τούτο αντιστοιχούντος εκάστοτε βαθμού μετά της τυχόν προσαυξήσεως μισθού εφόσον αύτη αναγνωρίζεται δια τον υπολογισμόν της συντάξεως.

 

Εν Αθήναις τη 7 Ιανουαρίου 1948.

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

 

Ο επί των ΤΤΤ Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ

Εθεωρήθην και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 7 Ιανουαρίου 1948.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ