ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

53

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2030

 

Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τη διαδικασία καθιέρωσης τιμολογίων των ενδο-ευρωπαϊκών τακτικών αεροπορικών γραμμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος:

α) Η Διεθνής Συμφωνία, που έγινε στο Παρίσι στις 16.6.1987, για τη διαδικασία καθιέρωσης τιμιλογίων των ενδοευρωπαϊκών τακτικών αεροπορικών γραμμών,

β) το παράρτημαα της υπόψη Συμφωνίας , και

γ) η δήλωση των Κρατών - Μελών των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, που είναι συννημένη σ'αυτήν, των οποίων τα κείμενα στην αγγλική και σε ελληνική μετάφραση έιναι τα εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Πραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 1992

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1992

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ