ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 6 MΑΡΤΙΟΥ 1952

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

53

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2009

 

Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βηρυττώ την 6η Σεπτεμβρίου 1948 Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Λιβάνου περί αεροπορικών μεταφορών.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον μόνον

1. Κυρούται η εν Βηρυττώ την 6η Σεπτεμβρίου 1948 Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Λιβάνου περί αεροπορικών μεταφορών, ής το κείμενον ως και το κείμενον του παρακολουθούντος ταύτην Παραρτήματος έπονται εν Γαλλικώ πρωτοτύπβ και Ελληνική μεταφράσει.

2. Η ισχύς της ως άνω Συμφωνίας ανατρέχει από της 6ης Σεπτεμβρίου 1948, ημερομηνίας υπογραφής της, αφ'ής ε΄τεθη εν ιχύ κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτής.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπο της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της εφημρίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 27 Φεβρουαρίου 1952

 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β.

 

Οι Υπουργοί

 

Επί των Εξωτερικών

Γ. ΒΑΒΟΥΤΗΣ

 

Επί Των Οικονομικών

ΧΡ. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ

 

Επί της Εθνικής Αμύνης

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 27 Φεβρουαρίου 1952

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. Γ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ