ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

197

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1997

 

Κύρωση Συμφωνίας περι αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατιας και της Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και του Παραρτήματος αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακολουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

1. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία περί αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατιας και της Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας μετά του Παραρτήματος αυτής που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Μαϊου 1989, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της δε κυρουμένης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 17 αυτής.

Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους

 

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 1991

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ