EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 41

ΑΘΗΝΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ . 1941

 

 

Άρθρο 27

Μετά το άρθρο 16 του ν . 1730/1987 ( ΦΕΚ Α΄145 ) , προστίθεται άρθρο 16 Α που έχει ως εξής:

"1 . Σε περίπτωση που από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώνεται η κατοχή, εγκατάσταση, χρησιμοποίηση ή λειτουργία, οποιασδήποτε κατηγορίας και σε οποιαδήποτε συχνότητα , ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, χωρίς νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής , συντάσσεται σχετική έκθεση , αντίγραφο δε αυτής κοινοποιείται αμέσως στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός, ανεξάρτητα από άλλες προβλεπόμενες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, μπορεί με απόφασή του, που στηρίζεται στην παραπάνω έκθεση να επιβάλλει πρόστιμο στον κατέχοντα, τον χρησιμοποιούντα ή λειτουργούντα το σταθμό , ως εξής:

Όταν πρόκειται για ραδιοφωνικό σταθμό : από 500.000 έως 5.000.000 δρχ .

Όταν πρόκειται για τηλεοπτικό σταθμό : από 5.000.000 έως 50.000.000 δρχ .

Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω ποσά προστίμου διπλασιάζονται

Στους υπότροπους παραβάτες απαγορεύεται για μια δεκαετία να τους χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού .

2 . Τα πρόστιμα της προηγουμένης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και στους έχοντες άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, σε περίπτωση που με την κοινοποιούμενη έκθεση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώνεται παραβίαση των τεχνικών προϋποθέσεων και υποχρεώσεων υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, όπως είναι η συχνότητα λειτουργίας του σταθμού, η θέση και το ύψος της κεραίας, το σύστημα και η ισχύς εκπομπής, οι παρεμβολές ή παρενοχλήσεις στις επικοινωνίες κ.α.

Με την ίδια απόφαση επιβολής προστίμου τάσσεται στον παραβάτη εύλογη προθεσμία , που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης και η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 10 μέρες , μέσα στην οποία πρέπει να αρθεί κάθε παραβίαση και να αποκατασταθεί η τήρηση των τεχνικών προϋποθέσεων και υποχρεώσεων της άδειας . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης , που διαπιστώνεται με ειδική έκθεση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών , η άδεια του σταθμού μπορεί , κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη , να ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης .

3 . Σε περίπτωση που με την παραπάνω έκθεση διαπιστώνονται παρενοχλήσεις ή παρεμβολές στις επικοινωνίες της Πολιτικής ή Πολεμικής Αεροπορίας , σε χώρους προσγείωσης ή απογείωσης , επιβάλλεται στους υπευθύνους κατά την ίδια διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου πρόστιμο΄, που όταν πρόκειται για ραδιοφωνικό σταθμό ορίζεται σε 10.000.000 δρχ . , όταν δε πρόκειται για τηλεοπτικό σταθμό σε 10.000.000 δρχ . .

Η διαπίστωση με τη σχετική έκθεση των παραπάνω παρενοχλήσεων ή παρεμβολών συνεπάγεται αμέσως την αυτοδίκαιη ανάκληση της τυχόν υπάρχουσας άδειας λειτουργίας του σταθμού , για διαπίστωση της οποίας εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης .

4 . Τα ποσά των παραπάνω προστίμων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων , αποδίδονται ως έσοδο σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται για τη δημιουργία των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεκπομπών καθώς επίσης για την εκπόνηση μελετών , αγορών ή μισθώσεων κτιρίων , διαμόρφωση χώρων , κατασκευές κτιρίων , προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, αμοιβές προσωπικού και επιτροπών ελέγχου ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών , συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες εργασίας κ.λ.π. , που αφορούν Κέντρα Ελέγχου Ραδιοεκπομπών ( Κ.Ε.Π. ) .

5 . Οι ειδικές ρυθμίσεις και κυρώσεις , που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν . 1730/1987 (ΦΕΚ Α΄145), ισχύουν και για κάθε είδος εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού .

6 . Τα κατασχόμενα , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , εγκαταστάσεις , συσκευές και λοιπά στοιχεία παραγωγής και εκμετάλλευσης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού παραδίδονται χωρίς άλλη διατύπωση, στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. , υπέρ της οποίας και δημεύονται με τη σχετική καταδικαστική απόφαση .

Οι αποφάσεις και γενικά οι πράξεις της Διοίκησης, που εκδίδονται για τη λήψη μέτρων, την επιβολή προστίμων ή την ανάκληση αδειών ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας ραδιοφωνικών τηλεοπτικών σταθμών, δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο σε αναστολή εκτέλεσης από διοικητική ή δικαστική αρχή .

 

 

Άρθρο 28

1 . Στο άρθρο 4 του ν . 1866/1989 ( ΦΕΚ Α΄222 ) προστίθεται παράγραφος 2, που έχει ως εξής :

" 2 . Αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού είναι απαράδεκτη και δεν εξετάζεται , εάν δεν συνοδεύεται από τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο παραβόλου τελών , που ορίζονται :

 

Για αίτηση χορήγησης άδειας (ή ανανέωσης) ραδιοφωνικού σταθμού σε 50.000 δρχ.

Για τις εκκρεμείς αιτήσεις, που δεν έχουν εξετασθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υποχρεούνται οι αιτούντες να καταβάλλουν το πιο πάνω παράβολο τελών, αλλιώς η αίτησή τους δεν εξετάζεται".

2 . Στο άρθρο 12 του ν. 1866/1989 "Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών" ( ΦΕΚ 222 Α΄/6.10.1989 ) προστίθενται, από τότε που αυτό ίσχυσε, οι ακόλουθες διατάξεις:

" Η αποζημίωση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως (Ε.Σ.Ρ ) και γενικά οι δαπάνες λειτουργίας αυτού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης , στον οποίο εγγράφονται υπό ίδιο φορέα .

Η διοικητική και οικονομική μέριμνα για το Ε.Σ.Ρ., ανήκει στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών .

Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ., ή άλλα υπηρεσιακά όργανα για την έγκριση εκτέλεσης οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με το Ε.Σ.Ρ." .

3 . Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν . 1866/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

" 6 . Οι κατά τον παρόντα νόμο αποφάσεις, προτάσεις και γνώμες του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά συνεδρίαση μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου .

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου απαγορεύεται να παρίστανται τρίτοι . Σε περίπτωση εξέτασης αίτησης για ίδρυση τοπικού ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού μπορεί να παρίσταται ο αιτών ή ο νομικός εκπρόσωπός του, που καλείται προς τούτο . Η ψήφος του Συμβουλίου για οποιαδήποτε απόφαση, γνώμη ή πρόταση είναι μυστική, η δε μυστικότης της ψηφοφορίας εξασφαλίζεται δια χρήσεως ψηφοδόχου" .

4 . Στην παράγραφο 2 το άρθρου 14 του ν . 1730/1987 προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, η εξής διάταξη:

"Με την ίδια απόφαση μπορεί κάθε φορά να προβλέπεται ότι από την υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού απαλλάσσονται τα φυσικά πρόσωπα που καταναλίσκουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι ενός ελαχίστου ορίου" .

5 . Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 1730/1987 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως :

" ε ) . Οι ιεροί ναοί και τα νεκροταφεία" .

 

Άρθρο 41

Η ισχύς του νόμου αυτού, αν άλλο δεν ορίζεται στις προηγούμενες διατάξεις, αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίδα

 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 1991

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ