ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

177

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1913

 

Περί κυρώσεως του εν Μοντρεαλ την 16ην Οκτωβρίου 1974 υπογραφέντος πρωτοκόλλου της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακολουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

1. Kυρούται και έχει την ισχύ νόμου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για την καταστολή παρανόμων πράξεων βίας σε αερολιμένες που επυξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία, συμπληρωματικό της Σύμβασης για την καταστολή παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, που έγινε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971

2. Τα κείμενα του παραπάνω πρωτοκόλλου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική είναι τα ακόλουθα:

 

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πωτοκόλλου που κυρώνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο VI αυτού.

Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους

 

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 1990

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1990

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ