ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

157

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1906

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή.

 

Άρθρο 10

 

1. Καταργείται το δικαίωμα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) για τη διενέργεια οδικών και θαλάσσιων μεταφορών είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση του έργου αυτού σε τρίτους.

Διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωμα του Ο.Σ.Ε. να οργανώνει, ασκεί και εκμεταλλεύεται τις διεθνείς λεωφορειακές γραμμές.

Επίσης διατηρείται το δικαίωμα του Ο.Σ.Ε. να ασκεί και εκμεταλλεύεται σιδηροδρομικά πορθμεία.

Διατηρείται επίσης το δικαίωμα του Ο.Σ.Ε. να ασκεί και εκμεταλλεύεται τη συγκοινωνία και τη μεταφορά επιβατών και αποσκευών με λεωφορεία από σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το πλησιέστερο αστικό κέντρο της περιοχής (κάθετες γραμμές). Οι γραμμές αυτές καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από πρόταση του διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Σ.Ε., οι πλεονάζουσες θέσεις των κλάδων οδηγιών και συνοδών αυτοκινήτων του Ο.Σ.Ε. μεταφέρονται και κατανέμονται σε παρεμφερείς ή μη ειδικότητες και κλάδους προς κάλυψη υπηρεσιακών αυτού αναγκών. Η απόφαση αυτή έχει ως συνέπεια την τροποποίηση σχετικών διατάξεων του Υπηρεσιακού Οργανισμού του Ο.Σ.Ε.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το όργανο, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης του πλεονάζοντος ως άνω προσωπικού στις νέες θέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο χρόνος υπηρεσίας των ως άνω εντασσομένων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα τους υπηρεσία και θέση για κάθε συνέπεια.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. τα πλεονάζοντα οχήματα μετά των παρελκομένων τους εκποιούνται δια του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός εκείνων που είναι απαραίτητα στον Ο.Σ.Ε. για την εκπλήρωση του σκοπού του.

4. Η ισχύς των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οπότε καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό.

 

Άρθρο 11

 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σ' αυτές.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1990

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1990

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ