EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

222

 

ΝΟΜΟΣ YΠ'ΑΡΙΘΜ. 1866

Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Ίδρυση

 

1. Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως που λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο εξυπηρετούμενο από δική του γραμματεία και αυτοτελή προϋπολογισμό.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υπάγεται στον Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως δεν υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο.

3. Έργο του Εθνικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ελευθερίας της εκφράσεως και της πολυφωνίας, η τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η προαγωγή της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κατά τις συνταγματικές επιταγές.

 

Άρθρο 2

Συγκρότηση

 

1.                  Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως είναι 11μελές και απαρτίζεται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πολιτικής.

2.                  Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και ισάριθμοι αναπληρωτές τους διορίζονται από τον Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως ως εξής:

Α) Το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει 3 μέλη, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο.

Β) Το δεύτερο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει 2 μέλη και το τρίτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων 1 μέλος.

Γ) Τα υπόλοιπα πέντε μέλη υποδεικνύονται ανά ένα από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την Ένωση συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, από την ΚΕΔΚΕ, από το τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος-Ακροάματος. Εάν οποιοσδήποτε από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν υποδείξει μέλος ή μέλη για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τότε που θα τους ζητηθεί, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη.

3.                  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι εξαετής, η δε σύνθεσή του ανανεώνεται εν μέρει ανά διετία.

4.                  Μετά την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται κλήρωση μεταξύ των μελών του, ώστε τέσσερα μέλη να έχουν εξαετή θητεία, ανά ένα από τις περιπτώσεις (α) και (β) και δύο από την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2, τέσσερα μέλη τετραετή θητεία, ανά ένα από τις περιπτώσεις (α) και (β) και δύο από την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 και τα υπόλοιπα μέλη διετή θητεία. Το υποδεικνύον όργανο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 προτείνει αντίστοιχα τα μέλη σε αντικατάσταση των αποχωρούντων λόγω λήξεως της θητείας τους, μπορεί δε να επαναπροτείνει τα ίδια.

5.                  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κωλύματα διορισμού, τα ασυμβίβαστα με τη θέση και τα της ευθύνης των μελών του Συμβουλίου καθώς και η αποζημίωσή τους.

Οπωσδήποτε η ιδιότητα του μέλους του συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Κυβερνήσεως, του υφυπουργού, του βουλευτή, του γενικού ή ειδικού γραμματέα υπουργείου, καθώς και του εταίρου, μετόχου μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλου εν γένει επιχειρήσεως παραγωγής, εμπορίας και μεταδόσεως ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

6.                  Οι κατά τον παρόντα νόμο αποφάσεις, προτάσεις και γνώμες του συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

7.                  Σε περίπτωση παραιτήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποχωρήσεως μέλους του Εθνικού Συμβουλίου, ο αντικαταστάτης του διορίζεται ύστερα από υπόδειξη του κόμματος ή φορέα που είχε υποδείξει τον παραιτηθέντα ή αποχωρούντα και η θητεία του είναι ίση προς τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του τελευταίου.

 

 

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως:

1. Ασκεί τον άμεσο έλεγχο του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως προκειμένου να εξασφαλισθούν η αντικειμενικότητα, η ισότητα των όρων και η ποιότητα των προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2. Εκδίδει μέσα σε έξι μήνες κώδικες δεοντολογίας δημοσιογραφικής, προγραμμάτων και διαφημίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκδίδει επίσης οδηγίες και συστάσεις προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την τήρηση των αρχών αυτών.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση επιβάλλει κυρώσεις για παράβαση του νόμου, των τεχνικών υποχρεώσεων που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Μεταφορών-Επικοινωνιών, των αρχών της δεοντολογίας και των όρων της συμβάσεως παραχωρήσεως.

Οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους μη κρατικούς και δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 του ν. 1730/1987 απαγορεύσεων.

Οι κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει είναι:

α) Συστάσεις και προειδοποιήσεις.

β) Πρόστιμο από δραχμές εκατό χιλιάδα (100.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), εισπραττόμενο βάσει του Κ.Ε.Δ.Ε. και περιερχόμενο ως έσοδο στο Τ.Ε.Α.Υ.Ρ.Τ..

γ) προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού μέχρι τριών μηνών.

4. Προτείνει στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβερνήσεως πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής επαρκείας για διορισμό στις υπό στοιχεία α, β και γ θέσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1730/1987 προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ-ΑΕ. Ο αριθμός των προτεινομένων προσώπων σε καθεμία από τις άνω θέσεις θα είναι κάθε φορά τριπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των υπό πλήρωση θέσεων και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως επιλέγει και διορίζει μεταξύ αυτών.

5. Μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη του τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων, που αφορούν παραβάσεις των νόμων και της δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και να συνιστά επιτροπές από μέλη ή μη μέλη του για την έρευνα και εισήγηση επί θεμάτων που ανάγονται στην αρμοδιότητά του. Κάθε δημόσια αρχή και κάθε ραδιοτηλεοπτικός φορέας οφείλει να παρέχει τη συνδρομή του προς το Συμβούλιο και να του διαβιβάζει τα στοιχεία που ζητεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

6. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στον παρόντα νόμο.

7. Με σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως αντί της επιτροπής του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 - η οποία καταργείται - ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως χορηγεί, ανανεώνει ή ανακαλεί άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.

Μέχρις εκδόσεως του εν λόγω προεδρικού διατάγματος διατηρούνται οι κείμενες διατάξεις.

8. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Ασκεί τις αρμοδιότητες του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου του άρθρου 9 του ν. 1730/1987, το οποίο καταργείται.

 

Άρθρο 4

Άδεια μη κρατικής τηλεοράσεως

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών, Οικονομικών και μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως, είναι δυνατή η χορήγηση σε ανώνυμες εταιρίες ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών τοπικής εμβέλειας, στους οποίου περιλαμβάνονται και οι σταθμοί καλωδιακής μεταδόσεως, ως επίσης και σταθμοί κωδικοποιημένων μέσων μεταδόσεως και δορυφορικών προγραμμάτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές, εφαρμοζομένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να ελέγχει περισσότερο από το 25% του μετοχικού κεφαλαίου. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, που ανήκουν σε συγγενείς μέχρι και τετάρτου βαθμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου. Τυχόν συμμετοχή ξένου κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ουδεμία εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού επιτρέπεται, εφ' όσον δεν έχουν γίνει οι κοινοποιήσεις που επιβάλλονται από την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988, τουλάχιστον προ δεκαπενθημέρου.

β) Οι εταιρείες πρέπει να είναι φερέγγυες, να απολαμβάνουν αξιοπιστίας, οι δε μέτοχοι να μην έχουν καταδικασθεί για αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του π.δ. 611/1977, καθώς και για αδίκημα τύπου συναπτόμενο προς κατάχρηση της ελευθεροτυπίας κατ' άρθρο 3 του νόμου περί τύπου, θεωρούμενο κατά την κρίση του Συμβουλίου ως ιδιαίτερης βαρύτητας. Ως ιδιαίτερης βαρύτητας μπορεί να θεωρηθεί και η καθ' υποτροπή καταδίκη για οποιοδήποτε αδίκημα τύπου.

γ) Οι άδειες χορηγούνται για την πραγματοποίηση απ' ευθείας τηλεοπτικών εκπομπών με δυνατότητα εξωτερικών μεταδόσεων στις συχνότητες ή στις ζώνες συχνοτήτων που καθορίζουν εκάστοτε με κοινή απόφασή τους οι Υπουργοί Προεδρίας Κυβερνήσεως, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών. Για τη χορήγηση λαμβάνεται υπόψη και η πορεία της βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητας της ΕΡΤ-Α.Ε..

δ) Μεταξύ των κριτηρίων για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας συνεκτιμώνται η πληρότητα και η ποιότητα του προγράμματος και η εμπειρία και παράδοση των μετόχων της εταιρείας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως επίσης και η ιδιότητα οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως. Για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας το Εθνικό συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως υποχρεούται να γνωμοδοτεί εντός δύο μηνών. Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία χορηγήσεως των αδειών αυτών και μπορούν να καθορισθούν περαιτέρω κριτήρια χορηγήσεώς τους.

ε) Απαγορεύεται η εκχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός αν πρόκειται για δημοτική ή διαδημοτική επιχείρηση Ο.Τ.Α.. Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τηλεοπτικού σταθμού έχει η παραχωρησιούχος εταιρεία.

στ) με την επιφύλαξη του άρθρου 10, οι άδειες λήγουν με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της κατά το άρθρο 5 συμβάσεως παραχωρήσεως.

ζ) Δεν επιτρέπεται στο ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο να μετέχει εν όλω ή εν μέρει σε δεύτερο τηλεοπτικό σταθμό ως ιδιοκτήτης ή υπό άλλη αντίστοιχη ιδιότητα, όπως μέτοχος, διαχειριστής ή μέλος διοικήσεως.

 

Άρθρο 5

Σύμβαση παραχωρήσεως μη κρατικής τηλεοράσεως

Η ανώνυμη εταιρεία, στην οποία παραχωρήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού, συνάπτει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού αρμοδίους υπουργούς και ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως (Ε.Σ.Ρ.), στην οποία περιέχονται οι ειδικότεροι όροι και υποχρεώσεις της παραχωρήσεως.

Ο τύπος της συμβάσεως, ο οποίος περιέχει και τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων κατά κατηγορίες τηλεοπτικών σταθμών, καταρτίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η άδεια και η σύμβαση παραχωρήσεως είναι επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανεώσεως.

 

Άρθρο 6

Γενικές υποχρεώσεις της εταιρείας

Η χορήγηση των αδειών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και στους περαιτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από τον τύπο και τη σύμβαση παραχωρήσεως.

1. Το περιεχόμενο των ειδήσεων καθώς και οποιασδήποτε άλλης εκπομπής πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ειδικότερες επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος. Οι προϋποθέσεις αυτές αποτελούν θεμελιώδη όρο της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού.

2. Ως προς το περιεχόμενο της εκπομπής του αντίστοιχου ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού η εταιρεία υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με την ΕΡΤ-Α.Ε..

Στις ίδιες υποχρεώσεις της ΕΡΤ-Α.Ε. υπόκειται η εταιρεία και ως προς τη μετάδοση και το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο διαφημιστικός χρόνος και ο χρόνος ανά ώρα προγράμματος ειδικά θα καθορισθεί κατά κατηγορίες με τον τύπο και τη σύμβαση παραχωρήσεως. Σε περίπτωση που το ύψος του διαφημιστικού χρόνου καθορισθεί με τη σύμβαση σε ποσοστό διαφορετικό του ισχύοντος για την ΕΡΤ-Α.Ε., το ποσοστό αυτό της συμβάσεως ισχύει αυτομάτως γι' αυτήν.

3. Η σύμβαση πρέπει να περιέχει την υποχρέωση για σύναψη συλλογικής συμβάσεως εργασίας μεταξύ νομίμως εξουσιοδοτημένων επαγγελματικών οργανώσεων συντακτών ημερησίων εφημερίδων, επαγγελματικών οργανώσεων εργαζομένων στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ως επίσης και των επιχειρήσεων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες θεωρούνται ικανές για το σκοπό αυτόν.

Μέχρι της υπογραφής της κατά τα ανωτέρω συλλογικής συμβάσεως εργασίας για τους δημοσιογράφους-συντάκτες των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ισχύει η συλλογική σύμβαση εργασίας των δημοσιογράφων-συντακτών της ΕΡΤ-Α.Ε..

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή του νέου τηλεοπτικού σταθμού σε ορισμένη υποχρέωση, ισχύει κατ' αρχήν αντίστοιχα ό,τι προβλέπεται για την ΕΡΤ-Α.Ε..

5. Η εταιρεία υποχρεούται στην είσπραξη αγγελιοσήμου για τη μετάδοση διαφημίσεων στο ίδιο ποσοστό που προβλέπεται για την ΕΡΤ-Α.Ε.. Το αυτό ισχύει και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το αγγελιόσημο κατανέμεται στα ίδια ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία κατανέμεται και το αντίστοιχο αγγελιόσημο της ΕΡΤ-Α.Ε. και κατά την ίδια αναλογία.

6. Η εταιρεία δεν δικαιούται να μεταδώσει από τον τηλεοπτικό της σταθμό οποιαδήποτε εκπομπή που προστατεύεται από τις διατάξεις των νόμων και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εφ' όσον δεν έχει κατατεθεί πριν από την εκπομπή στο Εθνικό Συμβούλιο δήλωση του δημιουργού ή της αντιστοίχου εταιρείας προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ή οργανισμού, στην οποία να εμφαίνεται ρητώς ότι ανέλαβε η παραχωρησιούχος εταιρεία την υποχρέωση να καταβάλει εγκαίρως τα σχετικά δικαιώματα μεταδόσεως. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως, το ύψος των δικαιωμάτων και ο χρόνος καταβολής τους προσδιορίζονται προσωρινά, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 820/1978. Το ποσό που επιδικάζεται με την πρωτόδικη απόφαση κατατίθεται υποχρεωτικά σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό υπέρ του διακιούχου, η κίνηση του οποίου ρυθμίζεται σύμφωνα με το διατακτικό της αποφάσεως. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παρούσα διαδικασία δεν επηρεάζουν την πορεία της κυρίας δίκης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

7. Η σύμβαση πρέπει να περιέχει ειδική πρόβλεψη για την εξασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού προγράμματος ευρωπαϊκής παραγωγής, το οποίο δεν μπορεί συνολικά να είναι κατώτερο του 50% χωρίς να υπολογίζονται οι ενημερωτικές εκπομπές.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται στη σύμβαση για ικανοποιητικό ποσοστό προγράμματος εθνικής παραγωγής κατά είδος εκπομπών, το οποίο καθορίζεται από τον τύπο και τη σύμβαση παραχωρήσεως.

8. Οι διατάξεις των παρ. 12 έως 14 του άρθρου 3 του ν. 1730/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες μη κρατικής τηλεοράσεως και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποτελούν αυτοδικαίως όρο των συμβάσεων παραχωρήσεως. Καταργείται η επιτροπή παραπόνων και οι αρμοδιότητές της ανατίθενται στο εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως. Οι εταιρείες ή οργανισμοί μη κρατικής τηλεοράσεως και ιδιωτικοί και δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν κασέτες των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών τους σε ειδικό αρχείο για ένα τουλάχιστον 6μηνο από την ημέρα της μεταδόσεως τους και να χορηγούν αντίγραφο στους δικαιούχους για τη διευκόλυνση της αποδείξεως των παραβάσεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

Άρθρο 7

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών

1. Οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ-Α.Ε., δημοτικές, ιδωτικές κλπ.) διαθέτουν το 1,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, μετά την αφαίρεση των φόρων και επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για την παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (διάρκειας 70-150 λεπτών, με υπόθεση και ηθοποιούς) με απαραίτητο προορισμό την προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες.

2. Οι εταιρείες διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους στις παραγόμενες ταινίες αναλόγως του ποσοστού της οικονομικής συμμετοχής τους στην παραγωγή.

3. Στο Κέντρο εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Ν.Π.Δ.Δ.) και στον πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Ν.Π.Ι.Δ.) ανατίθεται η δημιουργία υποδομής σε πανελλαδική βάση, στο μεν Κ.Ε.Α.Τ. για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδεύσεως και πληροφορήσεως των τυφλών μαθητών και φοιτητών, στον δε Π.Σ.Τ. η δημιουργία εθνικού δικτύου υπηρεσιών και μέσων παροχής πληροφορήσεως εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως στους Έλληνες τυφλούς. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος παραχωρείται στους προαναφερόμενους φορείς ετησίως ισόποσα 0,3% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της ιδιωτικής τηλεοράσεως.

4. Ο τρόπος και η διαδικασία της εφαρμογής του παρόντος ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνουν οι Υπουργοί Προεδρίας Κυβερνήσεως και Πολιτισμού.

 

Άρθρο 8

Τελικές υποχρεώσεις

Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν σε συχνότητες, που καθορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο προσδιορίζει και τις περαιτέρω τεχνικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών από πλευράς τηρήσεως των τεχνικών υποχρεώσεων.

Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί θεμελιώδη όρο λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού.

 

Άρθρο 9

Εκχώρηση ποσοστού κερδών

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκχωρεί κατ' έτος στο κράτος ποσοστό των καθαρών κερδών της, το ύψος του οποίου καθορίζεται με τη σύμβαση. Το εκχωρούμενο ποσό που αναλογεί στο κράτος προσαυξάνεται αναλόγως, εφ' όσον τα καθαρά κέρδη προσδιορισθούν οριστικώς μεταγενέστερα σε μεγαλύτερο ύψος, κατόπιν φορολογικού ελέγχου.

Το ως άνω ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

Άρθρο 10

Ανάκληση αδείας

Η άδεια ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως μετά σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου, των όρων της συμβάσεως, των τεχνικών υποχρεώσεων που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ιδιαίτερα η άδεια ανακαλείται στην περίπτωση που έχει επιβληθεί στο παρελθόν ποινή προσωρινής αναστολής της αδείας και σημειωθεί παράβαση η οποία δικαιολογεί την εκ νέου επιβολή της ποινής της αναστολής.

Η άδεια του σταθμού ραδιοτηλεοράσεως τελειούται με τη σύναψη της συμβάσεως παραχωρήσεως και ανακαλείται αυτοδικαίως, αν μέσα σε εννέα μήνες από τη χορήγησή της δεν συναφθεί η κατά το άρθρο 5 σύμβαση. Η ανάκληση της αδείας δεν απαλλάσσει την εταιρεία τηλεοράσεως από τις λοιπές υποχρεώσεις της έναντι του κράτος ή έναντι τρίτων, που απορρέουν από το νόμο ή από τη σύμβαση.

 

Άρθρο 11

Δημοσιογραφική δεοντολογία της ΕΡΤ-Α.Ε.

Η κατοχύρωση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και αυτοτέλεια των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών της ΕΡΤ-Α.Ε., με βάση τις συνταγματικές επιταγές και τους κανόνες που έχουν παγιωθεί στα σύγχρονα κράτη, αποτελεί βασική αρχή της λειτουργίας της.

 

Άρθρο 12

Ρύθμιση λεπτομερειών

Συνιστάται στο Εθνικό συμβούλιο ραδιοτηλεοράσεως η Υπηρεσία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Έργο της υπηρεσίας είναι η παρακολούθηση και ενημέρωση σε θέματα τεχνολογίας που αφορούν τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, η παρακολούθηση των εξελίξεων και των νομοθετικών μέτρων στο διεθνή χώρο, η έρευνα επί συγκεκριμένων θεμάτων ηλεκτρονικής μαζικής επικοινωνίας, η οποία της ανατίθεται και γενικότερα η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως σχετικά με τη λήψη μέτρων οργανώσεως, εποπτείας και προαγωγής των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας μέσων μαζικής επικοινωνίας, συνιστώνται οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της υπηρεσίας.

 

Άρθρο 13

Εγκατάσταση κεραιών

Επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών και λοιπού εξοπλισμού λήψεως και μεταδόσεως των εκπομπών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, πυρήνων εθνικών δρυμών και αναδασωτέων εκτάσεων, χωρίς να προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, κατόπιν αδείας του νομάρχη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν για την εγκατάσταση κεραιών και πομπών των μη κρατικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών οι ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση κεραιών και πομπών της ΕΡΤ Α.Ε..

Άρθρο 14

Απαλλαγή από τα καθήκοντα

Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα διοριζόμενα από τον Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-Α.Ε. του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφια α, β, γ του ν. 1730/1987 απαλλάσσονται των καθηκόντων τους με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως μετά σύμφωνη γνώμη του Εθνικού συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. η κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος διοίκηση της ΕΡΤ-Α.Ε. παραμένει μέχρι ολοκληρώσεως των διαδικασιών και το διορισμό νέας διοικήσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 15

Ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων

 

1. Μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, απασχολούμενα ή μέλλοντα να απασχοληθούν ως συντάκτες στους μη κρατικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μέσα στα διοικητικά όρια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη ασφάλιση του Ταμείου συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), εφ' όσον αμείβονται τουλάχιστον με τις αποδοχές που προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών της ΕΡΤ-Α.Ε.. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και τα μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στους παραπάνω ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, εφ' όσον αμείβονται τουλάχιστον με τις αποδοχές που προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού των Ημερησίων εφημερίδων Αθηνών. Για την ασφάλιση των πιο πάνω εργαζομένων καταβάλλεται στο ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτική εισφορά από ποσοστό 7,5% για τον κλάδο συντάξεως και 2% για τον κλάδο ανεργίας καθώς και εισφορά ασφαλισμένου από ποσοστό 8,5% για τον κλάδο συντάξεως, οι οποίες υπολογίζονται επί των καταβαλλομένων αποδοχών των ασφαλισμένων. Οι λοιποί εργαζόμενοι στους μη κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ασφαλίζεται και το προσωπικό της ΕΡΤ-Α.Ε..

2. Το προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστό αγγελιοσήμου στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο προσαυξάνεται κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα. Το ποσοστό της αυξήσεως περιέρχεται στο ΤΑΙΣΥΤ και κατανέμεται η μεν 1 εκατοστιαία μονάδα στο λογαριασμό κυρίας ασφαλίσεως των φωτοειδησεογράφων και των εικονοληπτών τηλεοράσεως, η δε 0,5 εκατοστιαία μονάδα στο λογαριασμό κυρίας ασφαλίσεως των ανταποκριτών ξένου τύπου.

 

Άρθρο 16

Στην παράγραφο 22 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

"Το αυτό ισχύει και για το λοιπό προσωπικό της ΕΡΤ-Α.Ε.."

 

Άρθρο 17

Οι μόνιμοι υπάλληλοι, που μετετέθησαν με την κοινή υπουργική απόφαση 2794/8.3.83 στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης από την ΕΡΤ 2, επανέρχονται στην ΕΡΤ-Α.Ε., εφ' όσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός μηνός.

Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 ισχύουν και για τους ανωτέρω υπαλλήλους για τριάντα μέρες από την επάνοδό τους στην ΕΡΤ-ΑΕ.

 

Άρθρο 18

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

"γ. την εγκατάσταση πομπών και σταθμών λήψεως επίγειων, ενσύρματων και δορυφορικών, για σύνδεση της ΕΡΤ-Α.Ε. με διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς οργανισμούς της αλλοδαπής με σκοπό την ανταλλαγή προγραμμάτων".

2. Στο άρθρο 10 του ν. 1730/1987 οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 καταργούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"Οργανόγραμμα καθορίζει τη δομή των γενικών διευθύνσεων της ΕΤ-1, ΕΤ-2 και ΕΡΑ. Το οργανόγραμμα υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ-Α.Ε., εγκρίνεται από τον Υπουργό προεδρίας Κυβερνήσεως και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του νέου οργανογράμματος διατηρούνται οι προβλεπόμενες, από τις καταργούμενες διατάξεις, ρυθμίσεις".

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 1730/1987 και στο δεύτερο εδάφιο μετά τις λέξεις "διοικητικό συμβούλιο και" απαλείφεται η φράση "ύστερα από γνώμη της ΑΣΚΕ-Τηλεθεατών-Ακροατών".

 

Άρθρο 19

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 και μετά τις λέξεις "εκμετάλλευση και ανάπτυξή της" προστίθεται η λέξη "κρατικής".

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

"Στην ΕΡΤ Α.Ε. εκχωρείται από το Κράτος αποκλειστικό προνόμιο για την πραγματοποίηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβελείας. Το προνόμιο αυτό είναι αναπαλλοτρίωτο και περιλαμβάνει ιδίως:".

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 3 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"14. Αν ο Γενικός Διευθυντής απορρίψει την αίτηση, υποχρεούται να τη διαβιβάσει μέσα σε τρεις μέρες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως αποφασίζει μέσα σε 10 μέρες χωρίς να δεσμεύεται από δικονομικούς τύπους και δικαιούται να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και διευκρινίσεις. Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως είναι υποχρεωτική για την ΕΡΤ-Α.Ε., αλλά δεν δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα."

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1730/1987 μετά τις λέξεις "απαρτίζεται από πενήντα (50) μέλη από τα οποία" διαγράφεται η φράση "έξι (6) είναι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης δέκα (10) εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων" και αντικαθίσταται με τη φράση: "δεκαέξι (16) είναι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων".

5. Στο εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1730/1987 μετά τη φράση "γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σ' αυτήν" προστίθεται η εξής φράση: "Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως".

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1730/1987 διαγράφεται και οι παράγραφοι 5 και 6 κάνουν τους αριθμούς 4 και 5 αντίστοιχα.

7. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1730/1987 η φράση "το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε." αντικαθίσταται με τη φράση: "το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως".

 

Άρθρο 20

Κατάργηση αντιθέτων διατάξεων

Κάθε διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο καταργείται.

 

Άρθρο 21

Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμο του κράτους.

 

Αθήνα 5 Οκτωβρίου 1989

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

 

Αθήνα 6 Οκτωβρίου 1989

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ