ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

96

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1843

 

Κύρωση Τελικών Πράξεων Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακολουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

1. Κυρώνονται και έχουν της ισχύ του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Τελικές Πράξεις της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979) που αποτελούνται από:

α)Το Παράρτημα που περιλαμβάνει τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών (άρθρα 69) και τα Προσαρτήματα του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (44) και

Το Τελικό Πρωτόκολλο

β) Τα κείμενα των Πράξεων της παρ. 1 σε πρωτότυπο στην Γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους

 

Αθήνα 13 Απριλίου 1989

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 14 Απριλίου 1989

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ