ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

95

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1842

 

Κύρωση των από 3.11.1982 πρωτοκόλλων που τροποποιούν τις Συμφωνίες α) Κοινής Χρηματοδοτήσεως ορισμένων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στην Ισλανδία και β) Κοινής Χρημοτοδοτήσεως ορισμένων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στη Γροιλανδία και στις Φαρόες Νήσους που έγιναν στη Γενεύη στις 25 Σεπτεμβρίου 1958

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακολουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

1. Κυρώνονται και έχουν της ισχύ του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος, τα Πρωτόκολλα της 3.11.82 που τροποποιούν τις Συμφωνίες α)Κοινής Χρηματοδοτήσεως ορισμένων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στην Ισλανδία και β) Κοινής Χρημοτοδοτήσεως ορισμένων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στη Γροιλανδία και στις Φαρόες Νήσους που έγιναν στη Γενεύη στις 25 Σεπτεμβρίου 1958, των οποίων τα κείμενα στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική είναι τα εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πρωτοκόλλων που κυρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 αυτών αντιστοίχως.

Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους

 

Αθήνα 13 Απριλίου 1989

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ


 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 14 Απριλίου 1989

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ