ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

111

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1778

Κύρωση του Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στην Γουατεμάλα στις 8 Μαρτίου 1971 και των τεσσάρων πρωτοκκόλλων που υπογράφηκαν στο Μόντρεαλ στις 25 Σεπτεμβρίου 1975, τα οποία τροποποιούν τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 "περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τις διεθνείς αερομεταφορές", όπως η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της Χάγης του 1955.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος

 

α) Το Πρωτόκολλο που που υπογράφηκε στην Γουατεμάλα στις 8 Μαρτίου 1971 και των τεσσάρων πρωτοκκόλλων που υπογράφηκαν στο Μόντρεαλ στις 25 Σεπτεμβρίου 1975, τα οποία τροποποιούν τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 "περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τις διεθνείς αερομεταφορές", όπως η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της Χάγης του 1955.

β) Τα τέσσερα πρωτόκολλα που υπογράφηκαν στο Μόντρεαλ στις 25 Σεπτεμβρίου 1975, τα οποία τροποποιούν τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

Τα κείμενα των παραπάνω πρωτοκόλλων σε πρωτότυπο στη γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική εχουν ώς εξης:

 

 

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΑΥΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ