EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

AΘΗΝΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1998

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

114

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ . 1780

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.δ.1244/1972 "περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου , ειδικών ραδιοδικτύων και ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών" και άλλες διατάξεις .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

 

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του ν.δ. 1244/1972 ( ΦΕΚ 181 ) προστίθεται παράγραφος 4 , η οποία έχει ως εξής :

"4 . Σταθμοί ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών ( ραδιοσταθμοί C.B. ) θεωρούνται οι πομποδέκτες ασύρματης επικοινωνίας περιορισμένης ισχύος εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για επικοινωνίες μικρής απόστασης , χωρίς κανένα οικονομικό συμφέρον ούτε δυνατότητα επικοινωνίας για επαγγελματικές δραστηριότητες , μηνύματα πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου και χωρίς μετάδοση προγραμμάτων μουσικής διαφημίσεων" .

 

Άρθρο 2

Στ άρθρο 2 του ν.δ. 1244/1972 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής :

"4 α) Για την κατασκευή, κατοχή, εγκατάσταση και λειτουργία των ραδιοσταθμών C.B. απαιτείται ειδική άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών . Η άδεια αυτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια . Μπορεί να χορηγείται και σε αλλοδαπούς υπό όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζονται με το διάταγμα που προβλέπεται στην περίπτωση

γ΄. Η αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών μπορεί να μεταβιβαστεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών , αφού διασφαλιστεί προηγουμένως ο τεχνικός έλεγχος και καθοριστούν οι διαδικασίες έκδοσης των αδειών .

β) Οι ραδιοσταθμοί C.B. διέπονται από τις διατάξεις των παρ . 4 , 5 , και 6 του άρθρου 3 και των άρθρων 10 και 11, όπως η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν . 652/1977 ( ΦΕΚ 210 ).

Τα ελάχιστα όρια των ποινών που προβλέπονται στην παρ . 24 του άρθρου 10 περιορίζονται στις περιπτώσεις ραδιοσταθμών C.B. στο ένα τέταρτο .

γ) Με προεδρικό διάταγμα , που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών , Οικονομικών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας ραδιοσταθμών C.B. από αλλοδαπούς στην Ελλάδα καθώς και τα σχετικά παράβολα και τέλη λειτουργίας .

δ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τύπος της άδειας λειτουργίας ραδιοσταθμών C.B." .

Άρθρο 3

 

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. δ . 1244 / 1972 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν . 652/1977 , αντικαθίσταται ως εξής :

"1. α) . Οι κατά την παρ . 1 του προηγούμενου άρθρου άδειες κατασκευής , κατοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου χορηγούνται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε πρόσωπα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέχουν πτυχίο ραδιοερασιτέχνη εφ' όσον δεν έχουν καταδικαστεί ούτε διώκονται για έγκλημα που κωλύει , σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων το διορισμό σε δημόσια υπηρεσία . Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων του παρόντος , επί μια τριετία από την τέλεση του εγκλήματος . Σε περίπτωση υποτροπής η απαγόρευση αυτή είναι διηνεκής.

β) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι για την ανανέωση των ερασιτεχνικών αδειών και την αναγνώριση και ισοτιμία ερασιτεχνικών πτυχίων και αδειών που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες .

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών , που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , καθορίζονται οι όροι της λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου στην Ελλάδα από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας" .

Άρθρο 4

Η παρ . 1 του άρθρου 4 του ν. δ. 2244/1972 αντικαθίσταται ως εξής :

"1 . α ) .Τα κατά την παρ . 1 του άρθρου 1 πτυχία ερασιτεχνών χορηγούνται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα .

β ) . Οι πτυχιούχοι ηλεκτρονικοί των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής δεν εξετάζονται, για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών οποιασδήποτε κατηγορίας , στο μάθημα της θεωρίας και τεχνικής ηλεκτρολογίας και ραδιοηλεκτρολογίας .

Οι κάτοχοι γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι διπλωματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α΄ και Β΄ του Εμπορικού Ναυτικού δεν εξετάζονται σε κανένα μάθημα για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη οποιασδήποτε κατηγορίας" .

 

Άρθρο 5

1 . Η παρ . 1 του άρθρου 5 του ν. δ. 1244/1972 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1162/1981 ( ΦΕΚ 151 ) αντικαθίσταται ως εξής :

"1 . Οι κατηγορίες αδειών λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου , που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ . 1 και 3 του άρθρου 3 , για χρήση μόνιμων κινητών ή φορητών σταθμών , καθώς και τα αντίστοιχα επιτρεπόμενα μέγιστα όρια ισχύος εκπομπής καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα , που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών" .

2 . Η παρ . 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1244/ 972 αντικαθίσταται ως εξής :

"2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες , ισχύουν επί μια τριετία από την έκδοσή τους και μπορούν να ανανεώνονται , με αίτηση των κατόχων τους , καθώς και να ανακαλούνται , με αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τις εξέδωσε , εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος , χωρίς καμιά αποζημίωση του κατόχου" .

 

Άρθρο 6

Η παρ . 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 1244/1972 αντικαθίσταται ως εξής :

"2 . Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί , σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από εκτίμηση του δημόσιου συμφέροντος , να επιτραπεί η χορήγηση αδειών ειδικών ραδιοδικτύων σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στην Ελλάδα και ελέγχονται ολικά ή μερικά , αμέσως ή εμμέσως, από αλλοδαπούς, καθώς και σε διπλωματικές αποστολές και γραφεία διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στην Ελλάδα" .

 

Άρθρο 7

Στο τέλος του άρθρου 10 του ν.δ. 1244/1972 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής :

"6 . Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται και σε όσους εμπορεύονται χωρίς άδεια αυτοτελείς ηλεκτρονικές συσκευές που αποτελούνται από μια ή περισσότερες ηλεκτρονικές βαθμίδες , συσκευασμένες ή όχι σε κλειστό πλαίσιο και κατάλληλα συναρμολογημένες , ώστε να μπορούν να εκπέμψουν κατά τη λειτουργία τους ραδιοηλεκτρικά σήματα ( πομπούς )" .

 

Άρθρο 8

 

Το άρθρο 15 του ν . δ . 1244/1972 αντικαθίσταται ως εξής :

"Άρθρο 15

1 . Με προεδρικά διατάγματα , που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , καθορίζονται οι όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου , των ειδικών ραδιοδικτύων και των ραδιοσταθμών C.B. . τα προσόντα και οι εξετάσεις για τη χορήγηση πτυχίων ραδιοερασιτεχνών , οι κατηγορίες των πτυχίων αυτών , τα σχετικά με τη χορήγηση , ανάκληση και αναστολή της ισχύος των αδειών λειτουργίας των ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου , των ειδικών ραδιοδικτύων και των ραδιοσταθμών C.B. , οι όροι και η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας τους , η οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών , καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος .

2 . Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την κατασκευή και εισαγωγή ραδιοερασοτεχνικών και πειραματικών συσκευών ασυρμάτου , συσκευών ειδικών ραδιοδικτύων και συσκευών ραδιοσταθμών C.B. και κάθε άλλου είδους συσκευών ασύρματης τηλεπικοινωνίας , ο τεχνικές προδιαγραφές τους , τα όρια ισχύος της εκπομπής τους , ο τρόπος και τα όργανα ελέγχου , οι τεχνικοί κανονισμοί της λειτουργίας τους , καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια" .

Άρθρο 9

Η χρονική περίοδος που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν . δ . 674 / 1970 ( ΦΕΚ 192 ) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν . 1485 / 1984

( ΦΕΚ 159 ) , κατά την οποία το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τα τυχόν ελλείμματα της εκμετάλλευσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις οικονομικής συμφωνίας μεταξύ αυτού και του Οργανισμού , παρατείνεται , αφ' ότου έληξε , έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996 .

 

Άρθρο 10

Καταργούνται:

α) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 5 του ν .δ . 1244 / 1972

β) Το άρθρο 2 του ν . 1162 / 1981

 

Άρθρο 11

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους .

 

Αθήνα , 31 Μαϊου 1988

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ . ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΠ . ΑΘ . ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα , 1 Ιουνίου 1988

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ