ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

24 ΜΑΙΟΥ 1988

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

102

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1776

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης EUROCONTROL σχετικής με την ασφάλεια της αεροναυτιλίας του 1960, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο των Βρυξελλών του 1981 και της πολυμερούς Συμφωνίας Σχετικής με τα τέλη διαδρομής του 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος

 

α) Η Διεθνής Σύμβαση EUROCONTROL σχετική με την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο των Βρυξελλών της 12ης Φεβρουαρίου 1981 και ειδικότερα:

αα) Το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση EUROCONTROL τη σχετική με την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960.

ββ) Τα τρία Παραρτήματα του Πρωτοκόλου αυτού, και

γγ) Το ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Σύμβασης EUROCONTROL και των τροποποιήσεών της που περιέχονται στο Πρωτόκολλο.

β) Η πολυμερής Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 12η Φεβρουαρίου 1981.

2. Τα κείμενα της διεθνούς Σύμβασης EUROCONTROL και της πολυμερούς Συμφωνίας που κυρώνονται, σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΑΥΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ