ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1951

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

109

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1748

 

Περί κυρώσεως Προσθέτου Συμφωνίας εις την μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως Συμφωνίαν.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον.

 

Κυρούται η μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως συνομολογηθείσα Πρόσθετος Συμφωνία εις την μεταξύ των ανωτέρω μερών συναφθείσαν εν Παρισίοις τη 4η Ιουλίου 1947 Συμφωνίαν, κυρωθείσαν δια του Α.Ν. 965 "περί κυρώσεως των πράξεων του ΧΙΙ Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου των παρισίων" και ης το κείμενον εν Γαλλικώ πρωτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει έπεται:

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 12 Απριλίου 1951

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Ο επί των Συγκοινωνιών Υπουργός

ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 12 Απριλίου 1951.

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ