ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

225

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1741

 

Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR) που υπογράφηκε τη Γενέυη την 30η Σεπτεμβρίου 1957.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο.

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η (με τη φροντίδα των Ηνωμένων Εθνών) Ευρωπαϊκή Συμφωνία, που υπογράφηκε στη Γενέυη την 30ή Σεπτεμβρίου 1957 "για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR)" και που αποτελείται από τους τόμους Ι (Συμφωνία, Πρωτόκολλο Υπογραφής και Παράρτημα Α), Π (Προσθήκες Παραρτήματος Α΄) και ΙΙΙ (Παράτημα Β΄).

2. Το κείμενο της Συμφωνίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ωε εξής:

 

Aρθρο δεύτερο

 

Η αποδοχή κάθε νεότερης αναθεώρησης τνω διατάξεων της Συμφωνίας που κυρώνεται με το νόμο αυτό, καθώς και η ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων εφαρμογής της, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμοδίων, κατά περίπτωση Υπουργών, δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Aρθρο Τρίτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της δε Συμφωνίας κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 αυτής.

 

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1987

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΖΤΕΤΑΚΗΣ

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1987

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ