EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1987

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

109

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1710

Κύρωση Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 10 Μαίου 1984 και αφορά τροποποίηση της Σύμβασης "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο.

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο που εγκρίθηκε την 10η Μαίου 1984 στο Μόντρεαλ, από τη Συνέλευση του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που αφορά τροποποίηση της Σύμβασης "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας", του οποίου το κείμενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

που αφορά τροποποίηση της Σύμβασης "Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας".

Υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 10 Μαίου 1984.

Η Συνέλευση του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΑΦΟΥ ΣΥΝΗΛΘΕ στην 25η Σύνοδό της (έκτακτη) στο Μόντρεαλ στις 10 Μάιου 1984,

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ότι η Διεθνής Πολιτική Αεροπορία μπορεί να βοηθήσει πολύ στη δημιουργία και διατήρηση της φιλίας και κατανόησης μεταξύ των εθνών και λαών του κόσμου, ενώ η κατάχρησή της μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη γενική ασφάλεια,

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ότι είναι επιθυμητή η αποφυγή προστριβών και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των εθνών και των λαών από την οποία εξαρτάται η ειρήνη του κόσμου,

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ότι είναι αναγκαίο όπως η Διεθνής Πολιτική Αεροπορία μπορεί να αναπτύσσεται κατά τρόπο ασφαλή και μεθοδικό,

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ότι σύμφωνα με τις στοιχειώδεις ανθρωπιστικές εκτιμήσεις, πρέπει να εξασφαλίζονται η ασφάλεια και οι ζωές των προσώπων που επιβαίνουν σε πολιτικά αεροσκάφη,

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ότι στη Σύμβαση "Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας", που έγινε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, τα Συμβαλλόμενα Κράτη:

- αναγνωρίζουν ότι κάθε Κράτος έχει πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον εναέριο χώρο πάνω από την επικράτειά του,

 

- αναλαμβάνουν την υποχρέωση, όταν εκδίδουν κανονισμούς για τα κρατικά τους αεροσκάφη, να δίδουν την προσοχή που πρέπει στην ασφάλεια της ναυτιλίας και των πολιτικών αεροσκαφών και

 

- συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν την πολιτική αεροπορία για οποιαδήποτε επιδίωξη ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς της Σύμβασης.

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ την απόφαση των Συμβαλλόμενων Κρατών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα που αποσκοπούν στο να αποτρέπουν την παραβίαση του εναέριου χώρου των άλλων Κρατών και τη χρησιμοποίηση της πολιτικής αεροπορίας για επιδιώξεις ασυμβίβαστες με τους σκοπούς της Σύμβασης και να ενισχύουν, επί πλέον, την ασφάλεια της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας,

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ τη γενική επιθυμία των Συμβαλλόμενων Κρατών να επαναβεβαιώσουν την αρχή της μη χρήσης όπλων εναντίον πολιτικών αεροσκαφών σε πτήση,

 

1. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι είναι επιθυμητό, κατά συνέπεια, να τροποποιήσει τη Σύμβαση "Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας" που έγινε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944,

 

2. ΕΓΚΡΙΝΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 (α) τη Σύμβασης που προαναφέρθηκε, την ακόλουθη τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης:

Να τεθεί, μετά το άρθρο 3, ένα νέο άρθρο 3 δις:

 

Άρθρο 3 δις

 

(α) Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε Κράτος πρέπει να αποφεύγει να καταφεύγει στη χρήση όπλων εναντίον πολιτικών αεροσκαφών σε πτήση και ότι, σε περίπτωση αναχαίτισης, δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια του αεροσκάφους και οι ζωές των προσώπων που επιβαίνουν σ' αυτό. Η διάταξη αυτή, δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι τροποποιεί, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Κρατών που εκτίθενται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

 

(β) Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε Κράτος, κατά την άσκηση της κυριαρχίας του, δικαιούται να απαιτήσει την προσγείωση, σε κάποιο καθορισμένο αεροδρόμιο, ενός πολιτικού αεροσκάφους που πετάει πάνω από την επικράτειά του χωρίς εξουσιοδότηση ή αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι από τους οποίους να συμπεραίνεται ότι αυτό χρησιμοποιείται για επιδιώξεις ασυμβίβαστες προς τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής. Μπορεί, επίσης, να δώσει σ' ένα τέτοιο αεροσκάφος οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες για να θέσει τέρμα σ' αυτές τις παραβιάσεις.

Για το σκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτη μπορούν να καταφεύγουν σε οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα που είναι σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών διατάξεων αυτής της Σύμβασης, ειδικά της παραγράφου (α) του άρθρου αυτού. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος συμφωνεί να εκδίδει τους κανονισμούς του, που είναι σε ισχύ, σχετικά με την αναχαίτιση πολιτικών αεροσκαφών.

 

(γ) Κάθε πολιτικό αεροσκάφος θα πρέπει να συμμορφώνεται με διαταγή που δίδεται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου αυτού. Για το σκοπό αυτόν, κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα πρέπει να εισαγάγει, στο εσωτερικό του δίκαιο, όλες τις αναγκαίες διατάξεις ή κανονισμούς για να καταστήσει τη συμμόρφωση αυτή υποχρεωτική για οποιοδήποτε πολιτικό αεροσκάφος που είναι νηολογημένο στο Κράτος αυτό ή που υπόκειται σε εκμετάλλευση από εκμεταλλευόμενο που έχει την έδρα της επιχείρησής του ή τη μόνιμη κατοικία του στο Κράτος αυτό. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα πρέπει να μεριμνά ώστε οποιαδήποτε παραβίαση τέτοιων εφαρμόσιμων νόμων ή κανονισμών, να τιμωρείται με αυστηρές ποινές και να υποβάλλει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς του.

 

(δ) Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύει την εσκεμμένη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε πολιτικού αεροσκάφους νηολογημένου στο Κράτος αυτό ή υποκείμενου σε εκμετάλλευση

από εκμεταλλευόμενο που έχει την έδρα της επιχείρησής του ή τη μόνιμη κατοικία του στο Κράτος αυτό, για οποιαδήποτε επιδίωξη ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης.

 

Η διάταξη αυτή δεν θα επηρεάζει την παράγραφο (α) ούτε θα μειώνει το κύρος των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου αυτού.

 

3. Καθορίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του εν λόγω άρθρου 94 (α) της Σύμβασης που αναφέρθηκε, σε εκατόν δύο τον αριθμό των Συμβαλλομένων Κρατών, από τα οποία απαιτείται κύρωση, για να τεθεί σε ισχύ η προτεινόμενη τροποποίηση που προαναφέρθηκε και

 

4. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας συντάξει ένα Πρωτόκολλο στην αγγλική, γαλλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα, που καθεμιά απ' αυτές θα έχει την ίδια αυθεντικότητα και που να ενσωματώνει την προτεινόμενη τροποποίηση που προαναφέρθηκε και τα θέματα που εμφανίζονται παρακάτω:

 

α) Το Πρωτόκολλο θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από το Γενικό Γραμματέα της.

 

β) Το Πρωτόκολλο θα ανοιχτεί για κύρωση από κάθε Κράτος που έχει κυρώσει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία που προαναφέρθηκε.

 

γ) Τα όργανα επικύρωσης θα κατατεθούν στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ) Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ, από τα Κράτη που το έχουν κυρώσει, την ημερομηνία κατάθεσης του εκατοστού δεύτερου εγγράφου επικύρωσης.

 

ε) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει αμέσως, σ' όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη, την ημερομηνία κατάθεσης κάθε οργάνου επικύρωσης.

 

στ) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Σύμβασης που προαναφέρθηκε, την ημερομηνία κατά την οποία το πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ.

 

ζ) Σχετικά με οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος που θα κυρώσει το Πρωτόκολλο μετά την ημερομηνία που προαναφέρθηκε, το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ κατά την κατάθεση του οργάνου επικύρωσής του στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης που προαναφέρθηκε

Αυτό το Πρωτόκολλο συντάχθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού.

 

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της 25ης Συνόδου (έκτακτης) της Συνέλευσης του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι γι' αυτόν τον σκοπό από τη Συνέλευση, υπογράφουν αυτό το Πρωτόκολλο.

 

ΈΓΙΝΕ στο Μόντρεαλ, την 10η μέρα του Μαίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα, σ' ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, και κάθε κείμενο έχει την ίδια αυθεντικότητα.

 

Το Πρωτόκολλο αυτό θα παραμείνει κατατεθειμένο στα Αρχεία του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και κυρωμένα αντίτυπά του θα σταλούν από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Σύμβασης "Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας" που έγινε στο Σικάγο την 7η μέρα του Δεκεμβρίου 1944.

ASSAD KOTAITE YVES LAMBERT

Πρόεδρος της 25ης Συνόδου Γενικός Γραμματέας

(έκτακτης) της Συνέλευσης

 

Άρθρο δεύτερο.

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 περιπτώσεις δ' και ζ' αυτού.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 1987

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1987

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ