ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1987

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

33

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1692

 

Κύρωση της συμφωνίας και του παραρτήματος που ακολουθεί αυτή και που υπογράφηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 20 Αυγούστου 1984, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά για τις αεροπορικές μεταφορές.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

 

1. Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η συμφωνία και το παράρτημα της, υπογράφηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 20 Αγούστου 1984, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτης Κυβέρνησης του Καναδά για τις αεροπορικές μεταφορές.

Τα κείμενα της πιο πάνω συμφωνίας και του παραρτήματός της σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της δε Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙΙ αυτής.

Παραγγέλομε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτελεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα 11 Μαρτίου 1987

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 13 Μαρτίου 1987

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ