EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

14

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1649

 

Περί συστάσεως Συνεταιρισμών Ανοικοδομήσεως Σταθμών και Εγκαταστάσεων Λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών (Π.Ε.)

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλιου απεφασίσαμε και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Προς τον σκοπόν της ιδρύσεως λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως Κεντρικών και δευτερευόντων σταθμών επιβιβάσεως και αποβιβάσεως επιβατών και συναφών εγκαταστάσεων στεγάσεως των εκτελούντων υπεραστικάς συγκοινωνίας λεωφορείων παρά των διά του παρόντος συνιστωμένων συνεταιρισμών κατά τρόπον πληρούντα τας συγχρόνους ανάγκας του Κοινού και τας ανάγκας της τροχαίας κινήσεως, τόσον εν τη περιοχή Αθηνών - Πειραιώς, όσον και εις τας λοιπάς αστικάς περιοχάς της Χώρας, δύναται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, να υποχρεωθώσιν οι ιδιοκτήται λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών εντεταγμένων εις Κοινά Ταμεία Εισπράξεων του Α.Ν. 644/1945 όπως οργανωθώσιν εις ιδιοτύπους συνεταιρσιμούς περιωρισμένης ευθύνης, υπό τους όρους του παρόντος χωρίς να θεωρούνται ούτοι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ουδέ ότι η συμμετοχή των αυτ/στών εις αυτούς ενέχει την έννοιαν ασκήσεως επαγγέλματος ιδιαιτέρου.

 

Άρθρον 2.

Διά την κατά τα ανωτέρω έκδοσιν αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών επιβαλλούσης την σύστασιν τοιούτου συνεταιρισμού, απαιτείται να υποβληθή προηγουμένως σχετική αίτησις παρ' ιδιοκτητών λεωφορείων ενός ή πλειοτέρων Κοινών Ταμείων Εισπράξεως εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των ψήφων των μετόχων του ή των Κοινών Ταμείων τούτων.

 

Άρθρον 3.

1)    Εκδοθείσης της ως άνω αποφάσεως, άπαντες οι ιδιοκτήται λεωφορείων των Κοινών Ταμείων, εις α αφορά αύτη, οφείλουσι να προβώσιν εντός μηνός εις τας νομίμους ενεργείας διά την ίδρυσιν του Συνεταιρισμού, την εκλογήν προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και την Σύνταξιν Καταστατικού, όπερ εντός της αυτής προθεσμίας δέον να υποβληθή εις τον Υπουργόν Μεταφορών προς έγκρισιν.

2)    Οι αρνούμενοι συμμετοχήν εις τον Συνεταιρισμόν θεωρούνται παραιτηθέντες του δικαιώματος εκτελέσεως συγκοινωνίας διά των λεωφορείων αυτών, εφ' όσον χρόνον δεν συμμορφούνται προς τας διατάξεις του παρόντος, αφαιρουμένων των αδειών κυκλοφορίας των ως άνω αυτ/των κατόπιν εγγράφου του Υπουργού Μεταφορών μέχρι της πλήρους συμμορφώσεως των ιδιοκτητών τούτων.

 

Άρθρον 4.

1)    Οι ούτω συνιστώμενοι ιδιότυποι επαγγελματικοί Συνεταιρισμοί περιωρισμένης ευθύνης υπάγονται εις την εποπτείαν και τον έλεγχον της Υπουργού Μεταφορών διεπόμενοι υπό των διατάξεων του Νόμου 602 ως ετροποποιήθη, καθ' ο μέρος ούτοι δεν αντιτίθενται προς τον παρόντα Νόμον, απολαμβάνουσι δε όλων των ευεργετημάτων και προνομίων των επαγγελματικών Συνεταιρισμών τυγχάνοντες της ενισχύσεως του Κράτους άνευ επιβαρύνσεως του προϋπολογισμού αυτού.

2)    Όπου εν των Νόμω 602 αναφέρεται ως αρμόδιον το Υπουργείον Εργασίας, δέον εν προκειμένω να νοήται το Υπουργείον Μεταφορών.

 

Άρθρον 5.

1)    Έκαστος συνεταίρος εκ των ως άνω Συνεταιρισμών έχει μίαν συνεταιρικήν μερίδα και ψήφον ανά λεωφορείον ανήκον αυτών. Πλείονες συνιδιοκτήται επί του αυτού λεωφορείου έχουσι μίαν συνεταιρικήν μερίδα από κοινού, εκπροσωπούνται δε υπό τινος των συνιδιοκτητών κατόπιν συμφωνίας, άλλως εν περιπτώσει διαφωνίας ορίζεται ο Διαχειριστής του κοινού δικαιώματος υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών κατά τα άρθρα της Π.Δ.

2)    Η συνεταιρική μερίς μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συμμεταβιβάζεται υποχρεωτικώς εν περιπτώσει μεταβιβάσεως της κυριότητος του λεωφορείου εις τρίτον καθ' οιονδήποτε χρόνον, του τρίτου καθισταμένου ούτω αυτοδικαίως συνεταίρου από της αυτής χρονολογίας.

 

Άρθρον 6.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων καθορίζει δι' αποφάσεως αυτής εν τω πλαισίω του Καταστατικού τας εκάστοτε συνεισφοράς και λοιπά βάρη άτινα έκαστος συνεταίρος οφείλει να αναδειχθή, υποχρεουμένης όμως να κατανείμη ταύτα εξ ίσου ανά συνεταιρικήν μερίδα.

 

Άρθρον 7.

1)    Τα της συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τα της λήψεως αποφάσεως παρά ταύτης, τα της εκλογής Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, τα της λήξεως της θητείας αυτού και πάσα συναφής λεπτομέρεια διέπονται υπό των διατάξεων του Ν. 602 ως ετροποποιήθη, λαμβανομένης όμως υπ' όψιν της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

2)    Διά Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Μεταφορών, μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, επιτρέπεται όπως καθωρισθώσι άλλαι διατάξεις επί των θεμάτων τούτων, ως και ο τρόπος προσλήψεως προσθέτων αστυφυλάκων και χωροφυλάκων τόσον διά την τήρησιν της ευταξίας εις τους σταθμούς όσον και διά την τήρησιν της ευταξίας εις τους σταθμούς όσον και διά την εφαρμογήν της περί αυτ/των νομοθεσίας εν γένει ίνα καταστή ευχερεστέρα η λειτουργία των συνιστωμένων συνεταιρισμών προς επιδίωσιν των εν άρθρω 1 σκοπών.

 

Άρθρον 8.

1)    Δι' αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών εκδιδομένων υπό τους εις τα άρθρα 1 και 2 όρους και μετά προηγουμένην σύμφωνον απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων συνεταιρισμού τινος λαμβανομένην διά πλειοψηφίας 3/4 των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων, επιτρέπεται όπως επιβληθή η εις τον Συνεταιρισμόν τούτον μεταγενεστέρα συμμετοχή ιδιοκτητών λεωφορείων Κοινού Ταμείου ή ομάδος Κοινών Ταμείων Εισπράξεων μη αρχικώς συμμετασχόντων.

2)    Εν τη περιπτώσει ταύτη οι ούτως καθιστάμενοι μεταγενεστέρως συνεταίροι υποχρεούνται όπως καταβάλωσιν αναδρομικώς πάσας τας παρά των λοιπών καταβληθείσας εισφοράς και αναδεχθώσει κατά το αναλογούν αυτοίς μερίδιον πάσας τας υφισταμένας υποχρεώσεις.

 

Άρθρον 9.

Εν ουδεμία περιπτώσει αι εκ της εφαρμογής του παρόντος προκύπτουσαι επιβαρύνσεις και δαπάναι των λεωφορείων των ανηκόντων εις συνεταίρους των συνιστωμένων συνεταιρισμών, δύνανται να υπολογισθώσιν εις το κόμιστρον ή να αποτελέσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον συντελεστήν αυξήσεως της τιμής των εισιτηρίων.

 

Άρθρον 10.

Τα εις τους συνεταίρους ανήκοντα λεωφορεία δι' α υπελογίσθησαν αι εκάστω τούτων αναλογούσαι συνεταιρικαί μερίδες είναι υπέγγυα μέχρι της διαλύσεως του συνεταιρισμού διά πάσαν απαίτησιν αυτου έναντι του συνεταίρου ιδιοκτήτου.

 

Άρθρον 11.

Προς διάλυσιν του συνεταιρισμού απαιτείται πάντοτε ανεξαρτήτως των διατάξεων του Νόμου 602 ως ετροποποιήθη, απόφασις του Υπουργού Μεταφορών εκδιδομένη μετά την γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 12.

Διά Β. Διαταγμάτων δύνανται να καθωρισθώσιν αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος, ιδία δε να ορισθή ενιαίος τύπος, ον θα ακολουθώσιν άπαντα τα βάσει των διατάξεων του παρόντος συντασσόμενα Καταστατικά των Συνεταιρισμών Ανοικοδομήσεως και Εγκαταστάσεων Λεωφορείων Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ε.).

 

Άρθρον 13.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 9 Ιανουαρίου 1951.

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚ. ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 9 Ιανουαρίου 1951

 

Ο επι της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ

 

NOMOΛOΓΙΑ

ΣΕ3340/1974