ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

56

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1592

 

Κύρωση των Τελικών Πράξεων του ΙΗ' Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Ρίο Ιανέιρο 1979).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο.

 

1.       Κυρούνται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος οι Τελικές Πράξεις του ΙΗ Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου που υπογράφτηκαν την 26 Οκτωβρίου 1979 στο Ρίο Ιανέιρο της Βραζιλίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

α) Τις δηλώσεις ορισμένων Χωρών - Μελών της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης οι οποίες έγιναν κατά την υπογραφή των πράξεων.

 

β) Το Γενικό Κανονισμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης με το τελικό πρωτόκολλο αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού των Συνεδρίων.

 

γ) την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση με το Τελικό Πρωτόκολλο και του Κανονισμού Εκτέλεσής της.

 

δ) Τις ειδικές συμφωνίες:

 

αα) Για ταχυδρομικά δέματα με το τελικό πρωτόκολλο και τον Κανονισμό εκτέλεσής της.

 

ββ) Για ταχυδρομικές επιταγές και ταχυδρομικές ταξιδιωτικές εντολές με τον Κανονισμό εκτέλεσής της και το συνημμένο σε αυτόν τελικό πρωτόκολλο.

 

γγ) Για ταχυδρομικά τσεκ με τον Κανονισμό εκτέλεσής της.

 

δδ) Για ταχυδρομικά αντικείμενα με αντικαταβολή με τον Κανονισμό εκτέλεσής της.

 

εε) Για τις αξίες για είσπραξη με τον Κανονισμό εκτέλεσης και

στστ) Για τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις με τον Κανονισμό εκτέλεσής της.

 

2.       Τα κείμενα των Τελικών Πράξεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε πρωτότυπο στη γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:

 

Άρθρο δεύτερο.

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα 19 Απριλίου 1986

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 20 Απριλίου 1986

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ