EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

148

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1561

Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 11

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

2.     Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών ορίζονται:

α) Οι κλάδοι των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, λατομικών, μεταλλευτικών, εμπορικών, γεωργοκτηνοτροφικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία των οποίων προκαλείται κάθε μορφής ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και οι υποχρεώσεις τους για τη λήψη μέτρων βελτίωσης και προστασίας τους.

β) Τα μέτρα για υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις, η λήψη των οποίων διασφαλίζει τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων. Τα μέτρα αυτά για τις κυριότερες περιπτώσεις αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους 3-6 και μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την κατηγορία των μονάδων κάθε κλάδου, τη σημασία τους για την εθνική οικονομία και την περιοχή εγκατάστασής τους.

3.     Όταν πρόκειται για οχήματα, τα μέτρα της παραγρ. 2 μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως επιβολή αυστηρότερων από τα ισχύοντα ορίων εκπεμπόμενων ρύπων ή θορύβου και βελτιωμένων τεχνικών προδιαγραφών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού καθώς και υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, χρήση υγραερίου ή άλλων βελτιωμένων καυσίμων ή τροποποίηση της ποιότητας των καυσίμων ή απαγόρευση μείωσης συγκεκριμένων καυσίμων, εφαρμογή συστημάτων μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων στις εγκαταστάσεις και τα μέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας καυσίμων, καθώς και περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων.

4. Όταν πρόκειται για οχήματα, τα μέτρα της παραγρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1561/1985 μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως επιβολή αυστηρότερων από τα ισχύοντα ορίων εκπεμπόμενων ρύπων ή θορύβου και βελτιωμένων τεχνικών προδιαγραφών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού καθώς και υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, χρήση υγραερίου ή άλλων βελτιωμένων καυσίμων ή τροποποίηση της ποιότητας των καυσίμων ή απαγόρευση μείωσης συγκεκριμένων καυσίμων, εφαρμογή συστημάτων μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων στις εγκαταστάσεις και τα μέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας καυσίμων, καθώς και περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων.

 

Άρθρο 12

 

Μέτρα για την προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού θεσπίζονται, πέρα από εκείνα που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, ειδικά μέτρα και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων της Θεσσαλονίκης, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

β) Ειδικότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων.

 

Άρθρο 14

 

2.4 -Καθορίζονται θέσεις εγκατάστασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του τομέα είτε για λόγους περιβαλλοντικούς είτε γιατί το απαιτεί η ίδια η ανάπτυξη του κλάδου (σφαγεία, βυρσοδεψεία, δεξαμενές υγρών καυσίμων και επικίνδυνων χημικών ουσιών, συνεργεία επισκευής βαρέων μετάλλων, κ.λπ.).

Α 2.6 Οι κατευθύνσεις στον τομέα των μεταφορών είναι οι εξής:

-         Για τις οδικές μεταφορές: ιεράρχηση του οδικού δικτύου, οργάνωση του συστήματος υπεραστικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων, χάραξη αξόνων που να επιτρέπουν την παράκαμψη του ΠΣΘΕ και διερχόμενες υπερτοπικές κινήσεις.

-         Για το σιδηρόδρομο: χωροθέτηση νέου σταθμού διαλογής και εμπορικού σταθμού, χάραξη νέας γραμμής για τη σύνδεση με την Καβάλα, μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μετρό.

 

3.1.1 Για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης ιεραρχείται το οδικό δίκτυο και δημιουργείται ενιαίο δίκτυο ροής πεζών, ελεύθερων και ιστορικών χώρων συ συνδυασμό με δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

3.1.7. Για τη βελτίωση και οργάνωση του συστήματος μεταφορών:

- Ιεραρχείται το οδικό δίκτυο με κύρια στοιχεία τους υφιστάμενους διαδρόμους κυκλοφορίας, τους νέους παρακαμπτήριους άξονες (ανατολική και εξωτερική περιφερειακή, υπόγεια παραλιακή αρτηρία) και με κάθετους προς τα κύρια στοιχεία συλλεκτήριους άξονες με σκοπό την εκτροπή της διερχόμενης κυκλοφορίας από την κεντρική περιοχή της πόλης.

- Οργανώνεται κύριο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών με μέσα υψηλής μεταφορικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης.

Το δίκτυο αυτό επεκτείνεται ώς τα όρια της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και συνδέεται με το κύριο αστικό δίκτυο στους δημουργούμενους σταθμούς ανταπόκρισης, έξω από την κεντρική περιοχή.

- Καθορίζονται χώροι στάθμευσης σε άμεση συσχέτιση με τους διαδρόμους κυκλοφορίας και τους σταθμούς του κύριου δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών και τερματικοί σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων στα δύο άκρα της πόλης καθώς και σταθμοί φορτοεκφόρτωσης και στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων σε σχέση με το χώρο χονδρεμπόριου.

- Οργανώνονται οι χώροι του λιμανιού και προγραμματίζεται καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και ανάπτυξη επιβατικού λιμανιού.

3.1.8. Για την ποιοτική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης προωθούνται οι πιο κάτω ποιοτικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας:

- Η ενοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων ιστορικών χώρων και η ανάδειξη αξόνων με ιστορική σημασία όπως οι διαμορφούμενοι αρχαιολογικοί περίπατοι από το Λευκό Πύργο μέχρι το Επταπύργιο, από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι τη Μονή Βλατάδων και από το Φρούριο Βαρδάρι μέχρι την Άνω Πόλη.

- Η ποιοτική αναβάθμιση των παραδοσιακών περιοχών της Θεσσαλονίκης, όπως της Άνω Πόλης, παλιού εμπορικού κέντρου περιοχής παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού.

- Η εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων περιοχών, όπως της περιοχής Δενδροποτάμου και γενικά των δυτικών συνοικιών.

- Η εξασφάλιση ελεύθερων χώρων από απομάκρυνση στρατοπέδων, παλιών βιομηχανιών κ.λ.π.

3.1.9. Για τη δημιουργία αναγκαίας τεχνικής υποδομής προωθείται:

α) Η συμπλήρωση και ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης.

β) Η οργάνωση και βελτίωση του ενεργειακού, τηλεπικοινωνιακού και ραδιοτηλεοπτικού δικτύου.

 

Άρθρο 16

 

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτος αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1985

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1985

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ