ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

20 ΜΑΪΟΥ 1985

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

90

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1552

Κύρωση της Περιοχικής Συμφωνίας που υπογράφηκε στην Στοκχόλμη την 23ην Ιουνίου 1961, για την Ευρωπαϊκή ζώνη ραδιοφωνίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Περιοχική Συμφωνία που υπογράφηκε στην Στοκχόλμη την 23η Ιουνίου 1961, για την Ευρωπαϊκή Ζώνη ραδιοφωνίας στην οποία περιλαμβάνονται δύο (2) παραρτήματα με σχέδια για την εκχώρηση συχνοτήτων καιτελικό πρωτόκολλο. Τα πιο πάνω κείμενα σε πρωτότυπο στην γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχουν ως εξής

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Αθήνα 17 Μαϊου 1985

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 20 Μαϊου 1985

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ