ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

29 MAΡΤΙΟΥ 1985

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

60

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1538

Κύρωση Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της οπτικοακουστικής τεχνικής μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής και της Γαλλικής Δημοκρατίας μαζί με τα Παραρτήματα της 1 και 2 .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της οπτικοακουστικής τεχνικής που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου 1979 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής και της Γαλλικής Δημοκρατίας μαζί με τα Παραρτήματα της 1 και 2 των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

Η συμφωνία που κυρώνεται με το νόμο αυτόν ισχύει από την 1 Σεπτεμβρίου 1979.

Παραγγέλομε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Αθήνα 21 Μαρτίου 1985

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 26 Μαρτίου 1985

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ