ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

197

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1506

Κύρωση των τελικών πραξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών, σχετικών με την χρησιμοποίηση, από τη ραδιοφωνική υπηρεσία, συχνοτήτων στις ζώνες εκατομετρικών κυμάτων των περιοχών 1 και 3 και στις ζώνες των χιλιομετρικών κυμάτων της περιοχής 1 (Γενεύη 1975).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος οι τελικές πραξεις της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών, που καταρτίσθηκαν στην Γενεύη, την 22 Νοέμβρη 1975, στις οποίες περιλαμβάνονται δύο (2) παραρτήματα και ένα τελικό πρωτόκολλο, των οποίων τα κείμενα, σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχουν ως εξής:

 

Aρθρο δεύτερο

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυοτύ καταργείται ο Α.Ν. 1416/1950 "περί κυρώσεως των πράξεων της Συνδιασκέψεως Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνίας της Κοπεγχάγης 1948"

Αρθρο τριτο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΛΑΚΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ