ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

196

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1504

 

Κύρωση της διεθνούς Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΡΟΜΠΙ 1982) και των παραρτημάτων και πρωτοκόλλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Διενθής Σύμβαση τηλεπικοινωνιών, που υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι της Κένυα την 6η Νοεμβρίου 1982 και αποτελείται από ογδόντα τρία (83) άρθρα, τρία (3) Παραρτήματα, ένα (1) τελικό Πρωτόκολλο επτά (7) πρόσθετα πρωτόκολλα και ένα (1) πρόσθετο προαιρετικό πρωτόκολλο.

2. Τα κείμενα της Σύμβασης, τα παραρτήματα και τα πρωτοκόλλα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε πρωτότυπο στη γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική είναι τα ακόλουθα:

 

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΛΑΚΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ