ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

195

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1503

 

Κύρωση των τελικών πραξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών, της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (r) - Γενεύη 1978.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος οι τελικές πραξεις της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών, της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (r) που καταρτίσθηκαν στην Γενεύη, την 5η Μαρτίου 1975, στις οποίες περιλαμβάνονται δύο (2) παραρτήματα και ένα τελικό πρωτόκολλο, των οποίων τα κείμενα, σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχουν ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΛΑΚΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ