EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

159

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1485

Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ΝΔ 674/1970 περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμε και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής νόμον:

 

Άρθρο 1

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ΝΔ 674/1970 αντικαθίσταται ως εξής

Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ του Ο.Σ.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ρυθμίζονται με ειδική οικονομική συμφωνία που θα καταρτισθεί για το σκοπό αυτό και θα κυρωθεί με νόμο

Στη Συμφωνία αυτή περιλαμβάνονται οι όροι οι προυποθέσεις και η διαδικασία για την αντιμετώπιση εκκρεμών και μη οικονομικών θεμάτων μεταξύ του ΟΣΕ και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η πρόβλεψη για ειδική οικονομική ενίσχυση του ΟΣΕ από το Ελληνικό Δημόσιο που θα δοθεί για να καλύψει τα τυχόν ελλείμματα της εκμετάλλευσης για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη των δεκατριών ετών από την κύρωση της οικονομικής συμφωνίας

 

Άρθρο 2

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ΝΔ 1437/84 παίρνει αριθμό 4 και στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 3 που το κείμενό της έχει ως παρακάτω

"3. Αν ο ένας της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού έχει μεταβιβάσει ιδανικό μερίδιο (1/20) της άδειας κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης που του χορηγήθηκε στο όνομά του, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μόνο για τον άλλο της δυάδας ο οποίος διατηρεί στο όνομα του την άδεια αυτή. Η προθεσμία της περιπτ. α΄ της παρ . 1 του άρθρου αυτού για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτού αρχίζει από την ισχύ του άρθρου με το οποίο γίνεται προσθήκη της παρούσας παραγράφου. Το δικαίωμα της μισής άδειας κυκλοφορίας, που ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου παραχωρείται σύμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 4 ,5 και 6 του ΝΔ 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α΄)"

 

Άρθρο 3

 

Οι ώρες εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας , που εργάζεται με το σύστημα 24ωρης απασχόλησης (φύλαξες, ) , μειώνεται από 37και μισή εβδομαδιαία σε 33 . Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα ισχύουν από 1 Νοέμβρη 1984.

 

Άρθρο 4

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ΝΔ 496 αντικαθίσταται ως εξής

" Η απλή ιδιωτική αλληλογραφία των εθελοντών κληρωτών και εφέδρων υπαξιωματικών και οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων τα Ταχυδρομικά δέματα που στέλνονται σε αυτούς μέχρι βάρους 2 χιλιογράμμων, καθώς και τα δέματα που στέλνονται από στρατευόμενους ( νεοσύλλεκτους ) και περιέχουν την πολιτική ενδυμασία τους μέχρι βάρους 5 χιλιογράμμων , δεν υπόκεινται σε ταχ. Τέλη . Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών, καθορίζεται το ανώτατο χρηματικό ποσό των ταχ. Επιταγών που στέλνονται σε εθελοντές, κληροτούς και έφεδρους υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν υπόκεινται σε ταχ. Τελη. Για επιταγές ανώτερου ποσού καταβάλλονται ταχ. τέλη στο ακέραιο"

 

Άρθρο 5

 

Με εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΝΔ 4246/1962 ΦΕΚ 152, επιτρέπεται η μεταφορά των σορών των νεκρών, το κόμιστρο της οποίας βαρύνει το Δημόσιο, να γίνεται και αεροπορικώς μετά από έγκριση της αρμόδιας για την καταβολή των εξόδων μεταφοράς κρατικής αρχής. Όπου υπάρχει γραμμή της ΑΕ ΟΑ, συνδέουσα την Ελλάδα με την χώρα προέλευσης, οι μεταφορές αυτές γίνονται υποχρεωτικά με αεροπλάνα της Ελληνικής αυτής εταιρίας. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1/1/1982.

 

Άρθρο 6

 

1. Η περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΝΔ 634/70 - 173 - ( περίπτωση ιε της παρ 1 του κωδικοποιητικού ΒΔ 306 /73) αντικαθίσταται ως εξής:

"ιε)Τους υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων δυνάμεων της χώρας και τους μαθητές των Σχολών των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με τα αστικά λεωφορεία, είτε με στολή είτε χωρίς στολή (με πολιτική περιβολή), με επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας στην τελευταία περίπτωση.

2 Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου ΝΔ 634/1970 (περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιητικού Β.Δ.306/1973) αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Τους υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων δυνάμεων της χώρας και τους μαθητές των Σχολών των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με τα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ και ΟΣΕ, όταν διακινούνται ιδιωτικά (όχι για υπηρεσιακούς λόγους), είτε με στολή είτε χωρίς στολή (με πολιτική περιβολή), με επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας στην τελευταία περίπτωση.

 

Άρθρο 7

 

Αλλαγή της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν.614/1977 (ΦΕΚ/Α/107).

 

 

Αρθρο 8

1. Με προεδρικό Διάταγμα , που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών , έστω και με τροποποίηση και κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων, καθορίζονται:

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία καθώς και κάθε λεπτομέρεια χορήγησης αδειών εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα όργανα ή οι υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες αυτές, τα της ισχύος των ιδίων αυτών αδειών και ο καθορισμός των περιπτώσεων που αυτές αφαιρούνται προσωρινά ή οριστικά καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την άσκηση του επαγγέλματος του εκγυμναστή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Σε περίπτωση που με τις διατάξεις του , κατά το άρθρο αυτό, εκδοθησομένου διατάγματος καθιερωθεί για τη χορήγηση τέτοιας άδειας, ν απαιτείται προηγούμενα ο υποψήφιος να έχει πετύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση των επιτροπών εξέτασης (προφορικής και πρακτικής) και το εξεταστικό - βαθμολογικό σύστημα.

Β) Οι θέσεις, τα διάφορα επαγγέλματα και οι απασχολήσεις με την παράλληλη άσκηση των οποίων το επάγγελμα του εκγυμναστή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα θεωρείται ασυμβίβαστο και ρυθμίζεται μεταβατικά το ίδιο αυτό θέμα για τους, κατά την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο αυτό, εκδοθησομένου π.δ/τος κατέχοντες τέτοιες άδειες.

Γ) Τα της ίδρυσης και της λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και οι κατηγορίες των προσώπων στις οποίες χορηγούνται άδειες για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων σχολών.

Δ) Τα της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και οι τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρακτική αυτή, εκπαίδευση . Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται η διάρκεια της, κατά την παρούσα περίπτωση, θεωρητικής εκπαίδευσης, τα διδακτέα βιβλία και γενικά όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ε Τα της λειτουργίας σεμιναρίων για την εκπαίδευση των υποψήφιων εκγυμναστών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των υποψηφίων επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων και τα της χορήγησης των σχετικών πιστοποιητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί υπέστησαν την υπόψη εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται επίσης η διδακτέα ύλη, τα προσόντα του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και ο τρόπος της πρόσληψης του , το ύψος των διδάκτρων που θα καταβάλλονται από τους εκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα η χρονολογία έναρξης των σεμιναρίων και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου λεπτομέρεια.

2. Μ τις κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να θεσπίζεται ότι οι παραβάτες των διατάξεων αυτών θα τιμωρούνται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο αυτές ποινές, εφόσον και όπου ορίζεται στις διατάξεις αυτές τέτοια ποινική κύρωση, καθοριζομένων ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή, και των ορίων των ποινών από τις ίδιες αυτές κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

 

Άρθρο 9

 

Η παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 588/19778 (ΦΕΚ 148 Α΄) αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε όπως παρακάτω:

"5. Οι μεταφερόμενοι όπως παραπάνω υπάλληλοι μπορούν να εξακολουθήσουν να υπάγονται στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης στα οποία υπαγόντουσαν σαν υπάλληλοι του ΟΕΑΣ, όταν αποχωρήσουν από τη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οπωσδήποτε συνταξιοδοτηθούν, δικαιούνται να πάρουν από τον, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, οριζόμενο φορέα (ΟΑΣ), καθολικό διάδοχο του με το παρόν άρθρο καταργούμενου ΟΕΑΣ, το από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.Δ. 14/29.8.1946 (ΦΕΚ 255 Σ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Β.Δ. 447/1963 (ΦΕΚ 129Α/26.8.1963) και παραπέρα τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.Δ. 4354/1964 (ΦΕΚ 145/Α/28.8.1964) οριζόμενο βοήθημα, για τον με οποιαδήποτε σχέση εργασίας διανυθέντα στον ΟΕΑΣ ή αναγνωρισθέντα από αυτόν, στο Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, χρόνο προϋπηρεσίας τους.. Το παραπάνω βοήθημα δικαιούνται να πάρουν, σε περίπτωση θανάτου του υπάλλήλου κατά τη διάρκεια της υπαλληλικής σχέσης η χήρα και τα παιδιά αυτού΄, καθένας κατά ποσοστό του κληρονομικού δικαιώματος αυτών, εφόσον ο αποθανών εδικαιούτο συνταξιοδότησης από το Δημόσιο ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο φορέα παροχής κύριας ασφάλισης. Το παραπάνω παρεχόμενο από τον ΟΑΣ ποσό εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και το ίδιο που αναλογεί και καταβάλλεται από το ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ή άλλο αρμόδιο φορέα σε καθένα υπάλληλο της παρούσας παραγράφου αθροιστικά λαμβανόμενο δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι ανώτερο από το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ή άλλο αρμόδιο φορέα, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά σε ομοιόβαθμο του ιδίου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας και με τα ίδια έτη υπηρεσίας εξ'υπαρχής υπάλληλο. Το τυχόν επιπλέον από το παραπάνω ποσό περικόπτεται από το ποσό του βοηθήματος που αναλογεί από τον ΟΑΣ.

 

Άρθρο 10

 

Η ισχυς του νόμου αυτου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

 

Παραγγέλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του κράτους.

 

 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ


 

 


ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ