EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

127

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1473

 

Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

 

Άρθρο 22

Φορολογία αυτοκινήτων

 

Παράγραφος 7

"2. Οι μεταβιβάσεις της κυριότητας με επαχθή αιτία των επιβατηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως του άρθρου 2 του Ν. 722/77 γίνονται με απλή πράξη των μερών, η οποία καταχωρείται, με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται με τη βεβαίωση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου στην οικεία θέση της άδειας ότι έχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας.

3. Ο Οικονομικός Έφορος ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο αποκόπτει και κρατεί το οικείο τμήμα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάσθηκε και το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, το στέλνει στην υπηρεσία συγκοινωνιών που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του και ενημερώνει το Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗΚΥΟ) με την αποστολή σε αυτό κυρωμένου αντιγράφου. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 2367/1953 και της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ Α΄64) , ο πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβίβαση, δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από ΄φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, προίκας, ή γονικής παροχής.

Το τμήμα της άδειας κυκλοφορίας που απομένει παραδίδεται στον αγοραστή και με αυτό έχει δικαίωμα κυκλοφορίας του οχήματος για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβίβασή του. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή η νέα άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου χωρίς άλλα δικαιολογητικά ή διατυπώσεις. Η νέα άδεια αποστέλλεται στον αγοραστή ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής.

 

Παράγραφος 8

8. Η περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 722/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Aν πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος , αφού προηγουμένως βεβαιωθούν, από τη σχετική πράξη του οικονομικού εφόρου που υπάρχει στο πιστοποιητικό ή στην άδεια κυκλοφορίας, ότι έχουν καταβληθεί οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τη μεταβίβαση που ζητείται προβαίνουν στη σύνταξη του συμβολαίου και στη συνέχεια καταχωρούν τη γενόμενη μεταβίβαση στην οικεία θέση του πιστοποιητικού ή της άδειας κυκλοφορίας.

Επιπλέον, αν πρόκειται για αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί και απογραφεί από υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και έχει αριθμό κυκλοφορίας. Οι συμβολαιογράφοι εκδίδουν δύο (2) κυρωμένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα ολόκληρης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που μεταβιβάστηκε και στέλνουν με απόδειξη παραλαβής, την ίδια μέρα που έγινε η μεταβίβαση το αντίγραφο στον αρμόδιο οικονομικό έφορο και το άλλο στο Μηχανογραφικό Κέντρο το Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗΚΥΟ). Στη συνέχεια αποκόπτουν το τμήμα εκείνο της άδειας κυκλοφορίας στο στέλνουν την ίδια μέρα που έγινε η μεταβίβαση, με απόδειξη παραλαβής, στην υπηρεσία συγκοινωνιών, η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που μεταβιβάστηκε".

 

Παράγραφος 9

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Ν. 2367/1953 αντικαθίσταται ως εξής:

"7 .Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών, ενεργείται ο προσδιορισμός και η διάκριση, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας, των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους καθώς και των μοτοσικλετών. Οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που χορηγούνται ακολουθούν τη διάκριση που γίνεται με βάση το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου"

 

 

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Παραγγέλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίδα

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1984.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ