ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

336

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 493

Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA-TERREMOLINOS, 1973) και των προσηρτημένων εις την αυτήν παραρτημάτων και πρωτοκόλλων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η υπογραφείσα εν MALAGA-TERREMOLINOS της Ισπανίας την 25ην Οκτωβρίου 1973 Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών, εξ άρθρων ογδοήκοντα δύο (82) και τριών (3) παραρτημάτων ως και τα προσηρτημένα αυτή έν (1) τελικόν πρωτόκολλον και εξ (6) πρόσθετα πρωτόκολλα, ών τα κείμενα εν Γαλλικώ πρωτοτύπω κειμένω και Ελληνική μεταφράσει έπονται εν τέλει του παρόντος

 

Αρθρον δεύτερον

Δι'αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιεύομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αι λεπτομέριαι της εφαρμογής των διατάξεων της κυρουμένης Συμβάσεως

 

Αρθρον τρίτον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τηςδημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κρατούς σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 16 Δεκεμβρίου 1976

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ