ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

51

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1434

Κύρωση Πρωτοκόλλου που εγκρίθηκε την 6η Οκτωβρίου 1980 στο Μόντρεαλ από την Συνέλευση του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά τροποποίηση της Σύμβασης "Περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρο πρώτο

1. Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος το Πρωτόκολλο που εγκρίθηκε την 6η Οκτώβρη 1980 στο Μόντρεαλ από τη Συνέλευση του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά σε τροποποίηση της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

2. Τα κείμενα του παραπάνω πρωτοκόλλου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική είναι τα ακόλουθα:

 

 

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

 

Αθήνα 16 Απριλίου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 18 Απριλίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ