ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

179

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 140

 

Περί κυρώσεως της εν Αθήναις την 12ην Ιανουαρίου 1973 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Ιαπωνίας "περί αεροπορικών γραμμών, του παρακολουθούντος ταύτην παραρτήματος ως και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν ανταλλαγεισών διακοινώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Αθήναις την 12ην Ιανουαρίου 1973 υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Ιαπωνίας "περί αεροπορικών γραμμών μετά του παρακολουθούντος ταύτην παραρτήματος ως και αι κατά την αυτήν ημερομηνίαν ανταλλαγείσαι διακοινώσεις ων οποίων τα κείμενα έπονται εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

 

 

Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 25 Αυγούστου 1975

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κρατούς σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 28 Αυγούστου 1976

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ