ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

90

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1370

 

Κύρωση Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

 

Αρθρο Πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τις διεθμείς οδικές μεταφορές που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 1982 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας, μαζί με το πρόσθετο Πρωτόκολλό της, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχουν ως εξής:

 

Aρθρο Δεύτερο

 

Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής, για να ρυθμίσουν ειδικότερα θέματα, ή θέματα τεχνικού, ή λεπτομερειακού χαρακτήρα από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 16 αυτής, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

 

Άρθρο Τρίτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1983

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ