ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1981

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

62

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1139

 

Περί κυρώσεωςτης εις Τίρανα την 16ην Ιουλίου 1977 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας, περί πολιτικών αεροπορικών μεταφορών και του παρακολουθούντος αυτήν Παραρτήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφωνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν:

Αρθρο πρωτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εις Τίρανα την 16ην Ιουλίου 1977 υπογραφέισα Συμφωνία μεταξύ της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας, περί πολιτικών αεροπορικών μεταφορών ως και το παρακολουθούν αυτήν Παράρτημα, των οποίων τα κείμενα εις πρωτοτυπον εις την Αγγλικήν και Ελληνικήν γλώσσαν έχουν ως ακολούθως:

 

Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κα εκτελεσθήτω ως ν΄μος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΝΣ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 13 Μαρτίου 1981

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ