υπογραφείσα Ευρωπαϊκή σσύμβαση επί των διεθνών επιπτώσεων ε

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

296

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.1102

Περί κυρώσεως της εις Βρυξέλλαις την 3ην Ιουνίου 1976 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως επί των διεθνών επιπτώσεων εκ της αφιαρέσεως του δικαιώματος οδηγήσεως μηχανοκίνητου οχήματος μετά του συννημένου εις αυτήν Παραρτήματος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής , απεφασίσαμεν

 

 

Άρθρον πρώτον

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η στις Βρυξέλλες την 3η Ιουνίου 1976 υπογραφείσα Ευρωπαϊκή σύμβαση επί των διεθνών επιπτώσεων εκ της αφαιρέσεως του δικαιώματος οδηγήσεως μηχανοκίνητου οχήματος μετά του συνημμένου σε αυτή Παραρτήματος,των οποίων το κείμενον σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και η μετάφραση στην ελληνική έχει ως ακολούθως:

 

Άρθρον δεύτερον

 

Ως όργανο παραλαβής και όργανο διαβιβάσεως κατά τα εν άρθρω 6 της δια του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως προβλεπόμενα ορίζεται το Συντονιστικό Επιτελείο της Διευθύνσεως Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

 

 

Άρθρον τρίτον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους

 

Εν Αθήναις τη 19 Δεκεμβριου1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 22 Δεκεμβρίου 1980

Ο επί της δικαιοσύνης υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ