ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

8 NOEΜΒΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

258

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1088

 

Περί κυρώσεως της εις Τρίπολι την 23ην Ιανουαρίου 1979 υπογραφείσης συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας δια τη ρύθμισιν τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών των και του παρακολουθούντος ταύτην παραρτήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισαμενοι ομοφωνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Aρθρον πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εις Τρίπολι την 23ην Ιανουαρίου 1979 υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας δια τη ρύθμισιν τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων εδαφών των και το παρακολουθούν ταύτην παράρτημα, των οποίων τα κείμενα εις πρωτότυπον εις την αγγλικήν και ελληνικήν γλώσσαν έχουν ως ακολούθως:

 

 

 

Αρθρο δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Νοεμβρίου 1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 6 Νοεμβρίου 1980

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 18 Απριλίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ