ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΑΘΗΝΑ

7 NOEΜΒΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

257

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1087

Περί κυρώσεως των τελικών πράξεων της παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιοεπικοινωνιών προς κατάρτισιν σχεδίου δια την υπηρεσίαν ραδιοφωνίας - τηλεοράσεως δια δορυφόρου (Γενεύη 1977).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισαμενοι ομοφωνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Aρθρον πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εις Γενέυην την 13ην Φεβρουαρίου 1977 καταρτιθείσαι τελικαί πράξεις της Παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιοεπικοινωνιών εις τας οποίας περιλαμβάνονται ένδεκα (11) παραρτήματα και εν (1) τελικόν πρωτόκολλον, τα κείμενα των οποίων εις το πρωτότυπον εις την Γαλλικήν και μετάφρασιν εις την Ελληνικήν γλώσσαν έχουν ως ακολούθως:

 

Αρθρο δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Νοεμβρίου 1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 6 Νοεμβρίου 1980

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρατούς

 

Αθήνα 18 Απριλίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ