EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

214

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1073

 

Περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως (μοτοσυκλεττών) διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

Δικαίωμα αντικαταστάσεως

 

1.     Τα κυκλοφορούντα τρίτροχα φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσεως (μοτοσυκλέτται) αντικαθίστανται, από του χρόνου δημοσιεύσεως της κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεως, σταδιακώς και εντός πενταετίας από της χρονολογίας ταύτης, διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μικτού βάρος μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) χιλιογράμμων, διά την μεταφοράν αγαθών επί κομίστρω τη καταβολή υπέρ του Δημοσίου εισφοράς εκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000).

2.     Η κατά το προηγούμενον εδάφιον σταδιακή εντός πενταετίας αντικατάστασις ενεργείται κατά νομούς της χώρας και κατά το εν πέμπτον κατ' έτος του συνολικού αριθμού των προς αντικατάστασιν τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως εκάστου νομού.

3.     Διά τον καθορισμόν της σειράς της, κατά την προηγούμενην παράγραφον, σταδιακής αντικαταστάσεως, λαμβάνεται υπ' όψιν το αρχικόν δικαίωμα κυκλοφορίας τριτρόχου φορτηγού οχήματος ως δημοσίας χρήσεως, ανεξαρτήτως των τυχόν γενομένων εν τω μεταξύ αντικαστάσεων τούτου. Κύριοι και κάτοχοι ή νομείς και κάτοχοι τριτρόχου φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσεως, μη δυνάμενοι, δι' οιονδήποτε λόγον, να αντικαταστήσουν τούτο εντός της κατά τα ανωτέρω καθορισθησομένης σειράς, δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα τούτο εντός μίας πενταετίας αφ' ης χρονολογίας το πρώτον, διά της εκδόσεως της κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεως, εγεννήθη το εν λόγω δικαίωμα. Απράκτου παρερχομένης και της προθεσμίας ταύτης το δικαίωμα κυκλοφορίας του τριτρόχου φορτηγού οχήματος, ως δημοσίας χρήσεως, απόλλυται οριστικώς, εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξεως του οικείου νομάρχου.

4.     Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λοιποί όροι και αι προϋποθέσεις, ως και αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των κατά τας προηγουμένας παραγράφους οριζομένων.

5.     Τα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος τιθέμενα εις κυκλοφορίαν φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, τυχόν αντικαθιστάμενα περαιτέρω υπόκεινται εις τους περιορισμούς του παρόντος.

6.     Η υπό του παρόντος άρθρου οριζομένη εισφορά βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον παρά του αρμοδίου διά την φορολογίαν των αυτοκινήτων οικονομικού εφόρου, βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και καταβάλλεται εις το οικείον δημόσιον ταμείον το μεν εν δωδέκατον (1/12) ταύτης κατά την χορήγησιν της αδείας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου, το δε υπόλοιπον εις ένδεκα (11) ισοπόσους μηνιαίας δόσεις εξ ων η πρώτη εντός του πρώτου 10ημέρου του επομένου μηνός από της εκδόσεως της αδείας. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μίας των ως άνω δόσεων συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς εις δόσεις και την απαίτησιν καταβολής εφ' άπαξ ολοκλήρου του οφειλομένου υπολοίπου της εισφοράς. Εν τη περιπτώσει ταύτη αφαιρούνται υπό της αστυνομικής αρχής, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οικονομικού εφόρου, η άδεια κυκλοφορίας και αι κρατικαί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.

 

Άρθρον 2.

Έδρα.

 

Ως έδρα των βάσει του παρόντος τιθεμένων εις κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ορίζεται εκείνη των αντικαθιστωμένων τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 3.

Μεταφορικόν έργον

 

Τα κατ' εφαρμογήν του παρόντος τιθέμενα εις κυκλοφορίαν φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως ως και τα εις αντικατάστασιν τούτων τιθέμενα εις κυκλοφορίαν ομοίας κατηγορίας αυτοκίνητα, επιτρέπεται να διενεργούν μεταφοράς επί κομίστρω.

 

α) Ελευθέρως εντός των ορίων της διοικητικής μονάδος (δήμος ή κοινότης) της έδρας αυτών.

 

β) Με τόπον φορτώσεως την περιοχήν των ορίων της διοικητικής μονάδος της έδρας αυτών και προορισμόν οιονδήποτε σημείον του νομού και αντιστρόφως και

 

γ) επί ομόρων νομών, με τόπον φορτώσεως την περιοχήν των ορίων της διοικητικής μονάδος της έδρας αυτών και προορισμόν οιονδήποτε σημείον του ομόρου νομού, ευρισκόμενον εντός ακτίνος ουχί μεγαλυτέρας των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων εκ των συνόρων, αποκλειομένων των πρωτευουσών των νομών και άνευ εμφόρτου επιστροφής.

 

Άρθρον 4.

Απαγορεύσεις.

 

1. Οι κύριοι και κάτοχοι ή νομείς και κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, τιθεμένων εις κυκλοφορίαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, υποχρεούνται εις αυτοπρόσωπον οδήγησιν τούτων, απαγορευομένης της καθ΄οιονδήποτε τρόπον παραχωρήσεως της χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως αυτών εις πάντα τρίτον.

 

2. Ομοίως απαγορεύεται η άσκησις υπό των ανωτέρω, οιουδήποτε ετέρου επαγγέλματος πλην ενδεχομένως της εκμεταλλεύσεως γεωργικού κλήρου. Οι επιδιδόμενοι εις άσκησιν άλλου επαγγέλματος, υποχρεούνται όπως, εντός μηνός από της ενάρξεως ασκήσεως τούτου καταθέσουν, προς ακύρωσιν, την άδειαν κυκλοφορίας μετά των πινακίδων εις την αρμοδίαν περιφερειακήν υπηρεσίαν συγκοινωνιών, εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξεως του οικείου νομάρχου, επιφυλασσομένης της αναλόγου εφαρμογής των διατάξεων της περιπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

 

Άρθρον 5.

Μεταβίβασις.

 

1.     Αι άδειαι κυκλοφορίας των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος τιθεμένων εις κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, είναι προσωπικαί και αμεταβίβαστοι.

2.     Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται, υπό την επιφύλαξιν της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, η μεταβίβασις τούτων εις τας εξής περιπτώσεις:

α) Διά πράξεως εν ζωή, εις τέκνα του κατόχου του αυτοκινήτου, εφ' όσον κέκτηνται επαγγελματικήν άδειαν ικανότητος οδηγού αυτοκινήτου και

β) αιτία θανάτου, εις τους εκ των κληρονόμων χήραν σύζυγον και τέκνα του θανόντος. Εν περιπτώσει ασκήσεως άλλου επαγγέλματος υπό τινος εκ πλειόνων κληρονόμων ή παραιτήσεώς τινος εξ αυτών, η άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσεως, χορηγείται εις τους λοιπούς κληρονόμους κατόπιν παραχωρήσεως υπό της διοικήσεως εις αυτούς του μεριδίου του κατά τας διατάξεις του παρόντος αποκλειομένου ή παραιτουμένου κληρονόμου. Εν περιπτώσει αρνήσεως του υποχρέου ως προς την μεταβίβασιν του ιδανικού αυτού μεριδίου ως πράγματος εις τον προς ον παραχωρείται το δικαίωμα της αδείας κυκλοφορίας ως δημοσίας χρήσεως ή διαφωνίας τούτων ως προς το καταβλητέον τίμημα, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1061/1971 "περί διατάξεων τινων αφορωσών εις την μεταβίβασιν αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως".

3.     Η μεταβίβασις κυριότητος φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως τεθέντος εις κυκλοφορίαν κατά τας διατάξεις του παρόντος εις πρόσωπα άλλα πλην των εις την προηγουμένην παράγραφον αναφερομένων είναι έγκυρος μόνον ως προς το αυτοκίνητον ως πράγμα και ουχί και ως προς το δικαίωμα (άδειαν), το οποίον εν περιπτώσει μεταβιβάσεως εις τοιούτον πρόσωπον ανακαλείται αυτοδικαίως από της μεταβιβαστικής πράξεως. Η μεταβίβασις όμως ποσοστού εξ αδιαιρέτου αυτοκινήτου του προηγουμένου εδαφίου προς μη δικαιούμενα πρόσωπα κατά την προηγούμενην παράγραφον, απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος εις πάσαν περίπτωσιν.

4.     Επιτρέπεται η διά λογαριασμόν του κυρίου και κατόχου ή νομέως και κατόχου του κατά τας διατάξεις του παρόντος τεθέντος εις κυκλοφορίαν φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, παραχώρησις της εκμεταλλεύσεως τούτου εις τρίτον, εις περιπτώσεις, αποδεικνυομένας εξ επισήμων στοιχείων, βαρείας ασθενείας ή συνταξιοδοτήσεως ή επιγενομενης σωματικής ή διανοητικής ανικανότητος του κατέχειν επαγγελματικήν άδειαν ικανότητος οδηγήσεως αυτοκινήτων οχημάτων κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις ή προκειμένου περί των προσώπων της περιπτ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου οσάκις τα πρόσωπα ταύτα είναι χήρα σύζυγος, ανήλικα, σπουδάζοντα και στρατευμένα τέκνα.

 

Άρθρον 6.

Νέαι άδειαι.

 

1.     Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η χορήγησις νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ως δημοσίας χρήσεως, υπό τους όρους και περιορισμούς του παρόντος, επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως του οικείου νομάρχου.

2.     Μετά πάροδον πενταετίας από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δι' αποφάσεων των οικείων νομαρχών εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Τοπικού Συμβουλίου του άρθρου 22 του Ν. 588/1977 "περί οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων" καθορίζεται ανά διετίαν, ο κατά νόμον απαιτούμενος, μετ' εκτίμησιν των εκάστοτε πραγματικών μεταφορικών αναγκών, αριθμός νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, περί ων αι διατάξεις του παρόντος. Εις το κατά το προηγούμενον εδάφιον Τοπικόν Συμβούλιον και οσάκις τούτο γνωμοδοτεί επί θεμάτων του παρόντος άρθρου, δεν συμμετέχουν οι κατά την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 588/1977 οριζόμενοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων αυτοκινητιστών και του ΚΤΕΛ.

3.     Οι λοιποί όροι, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου νέων αδειών ως και τα της αντικαταστάσεως αυτών, καθορίζονται διά Π. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 7.

Άδειαι τριτρόχων φορτηγών δημοσίας χρήσεως

 

Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η χορήγησις νέων αδειών τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 8.

Κυρώσεις

 

Εις πάσαν περίπτωσιν η παράβασις των απαγορεύσεων των άρθρων 2, 3, 4 και 5 παρ. 3 του παρόντος, συνεπάγεται την απώλειαν της αδείας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσεως, εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξεως του οικείου νομάρχου. Οι επιδιδόμενοι, αποδεδειγμένως εις άσκησιν και ετέρου επαγγέλματος, κατά παράβασιν των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 4 του παρόντος διώκονται και τιμωρούνται με τας ποινάς της παρ. 1 του άρθρου 386 του Π.Κ.

 

Άρθρον 9.

Καταργούμεναι διατάξεις

Καταργούνται:

α) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος το άρθρον 7 του Ν. 383/1976 "περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων".

β) Από της ολοκληρώσεως της κατά το άρθρον 1 του παρόντος αντικαταστάσεως αι διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Ν.Δ. 3334/1955 "περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω διά φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών".

 

Άρθρον 10.

Ισχύς.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 15 Σεπτεμβριου 1980

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ4129/1980 - ΣΕ902/1981 - ΣΕ3997/1984 - ΣΕ5343/1987 - ΣΕ1274/1988 - ΣΕ14/1988 - ΣΕ3224/1988 - ΣΕ2113/1994 - ΣΕ4165/1997