EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

45

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1022

Περί αντικαταστάσεως των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 765/1970 "περί εκπαιδεύσεως και εξετάσεως υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων" και άλλων τινών διατάξεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 765/1970 (άρθρον 1 παρ. 3 του Π.Δ. 282/1973, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"3. Η πρακτική ενώπιον των αρμοδίων προς τούτο υπαλλήλων εξέτασις των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, ενεργείται δι' οιουδήποτε αυτοκινήτου της κατηγορίας δι' ην έχει ζητήσει άδειαν οδηγήσεως ο εξεταζόμενος. Κατά την εξέτασιν ταύτην, ο εξεταζόμενος προσέρχεται συνοδευόμενος υπό προσώπου κατέχοντος άδειαν εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύναται να επιτρέπεται η διενέργεια της κατά τ' ανωτέρω πρακτικής εξετάσεως των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων είτε δι' ολόκληρον την χώραν είτε δια τμήματα αυτής άνευ της παρουσίας εκγυμναστού".

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 765/1970 (άρθρον 1 παρ. 4 του Π.Δ/τος 282/1973), αντικαθίσταται δια τριών παραγράφων, 4, 5, και 6, εχουσών ως ακολούθως:

"4. Εν περιπτώσει προκλήσεως οιασδήποτε αξιοποίνου πράξεως ή υλικής ζημίας κατά τον χρόνον της πρακτικής εκπαιδεύσεως ή της πρακτικής εξετάσεως υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτων, η ευθύνη δια την πρόκλησιν τούτων βαρύνει, κατά τας περί υπαιτιότητος διατάξεις του Ποινικού Κώδικος, το κατά τας παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου συνεπιβαίνον του αυτοκινήτου πρόσωπον, το κατέχον άδειαν εκγυμναστού υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. Δεν αποκλείεται όμως και η ευθύνη του υποψηφίου οδηγού, εφ' όσον, κατά τα ως άνω διατάξεις, υφίσταται τοιαύτη.

5. Εις περίπτωσιν προκλήσεως οιασδήποτε αξιοποίνου πράξεως, κατά την διενέργειαν της εξετάσεως, υπό του οδηγούντος το αυτοκίνητον όχημα εξεταζομένου εις ην δεν παρευρίσκεται εκγυμναστής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, πλην των εξεταστών, η ποινική ευθύνη βαρύνει τον εξεταζόμενον υποψήφιον οδηγόν χωρίς να αποκλείεται, κατα τας περί υπαιτιότητος διατάξεις του Ποινικού Κώδικος ευθύνη και του εξεταστού.

6. Δια την, κατά την προηγουμένην παράγραφον εξέτασιν, χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα οχήματα του Δημοσίου. Δια τα οχήματα ταύτα υφίσταται ασφαλιστική κάλυψις δια την έναντι τρίτων αστικήν ευθύνην, δια τας ιδίας ζημίας και δια τον κίνδυνον πυρός τούτων (μικτή ασφάλισις). Η σχετική προς τούτο δαπάνη βαρύνει τους εξεταζομένους κατά τα δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών οριζόμενα".

3. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 765/1970, αναριθμουμένη, λαμβάνει αριθμόν 7.

Άρθρον 2.

 

Δια Π. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύναται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις του Ν.Δ. 765/1970 ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του παρόντος, και αι διατάξεις παντός ετέρου νόμου αι αφορώσαι εις την εκπαίδευσιν και εξέτασιν των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, επιτρεπομένης της μεταβολής της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων αυτών.

 

Άρθρον 3.

 

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η αντικατάστασις των ισχυουσών αδειών ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών δια νέου καθιερωμένου τύπου αδειών. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται τα του χρόνου, εντός του οποίου δέον να λάβη χώρα η αντικατάστασις, τα του τρόπου και της διαδικασίας της αντικαταστάσεως, τα αρμόδια όργανα, φορείς ή υπηρεσία, αι οποίαι ενεργούν την αντικατάστασιν και ρυθμίζεται παν έτερον θέμα σχετικόν με την επίτευξιν του σκοπού της αντικαταστάσεως των εν λόγω αδειών. Μετά την λήξιν του, κατά τα προηγούμενα εδάφια, ορισθέντος χρόνου αντικαταστάσεως, οι οδηγούντες αυτοκίνητον όχημα με άδειαν μη αντικατασταθείσαν δια του νέου, κατά το παρόν άρθρον, τύπου, εκτός της αμέσου αφαιρέσεως αυτής, τιμωρούνται και δια προστίμου τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών.

2. Δια την αντιμετώπισιν των εν γένει δαπανών της, κατά την προηγουμένην παράγραφον, αντικαταστάσεως των αδειών καταβάλλεται υπό του υπέρ ου αντικαθίσταται η άδεια ποσόν δραχμών διακοσίων (200). Το ανωτέρω ποσόν κατατίθεται υπό των ενδιαφερομένων εις τον παρά της Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος τηρούμενον λογαριασμόν του Ν. Δ. 638/70 "περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, διτρόχων - τριτρόχων μετα κινητήρος και μοτοποδηλάτων".

 

Άρθρον 4

 

Το άρθρον 7 του Ν.Δ. 102/1973 "περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών" αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"Άρθρον 7

Εκμετάλλευσις υπεραστικών γραμμών.

 

Κατά πάσαν περίπτωσιν εκτελέσεως υπό των ΔΤΕΛ δρομολογίων επί υπεραστικών επιβατικών γραμμών επί υπεραστικών επιβατικών γραμμών ισχύουν αι επόμεναι διατάξεις:

Α) Επί κοινων δρομολογίων, εκτελουμένων επί υπεραστικών επιβατικών γραμμών, συνδεουσών πόλεις ή κωμοπόλεις των νομών ένθα η έδρα του ΚΤΕΛ μεθ' ετέρων πόλεων ή κωμοπόλεων ομόρων ή μη νομών, επιτρέπεται η ελευθέρα παραλαβή επιβατών και η αποβίβασις των εις οιονδήποτε σημέιον της διαδρομής εφ' όσον η όλη διαδρομή του επιβάτου δεν εξυπηρετείται υπό αστικής συγκοινωνίας. Ειδικώς επί κοινών δρομολογίων , εκτελουμένων επί υπεραστικών επιβατικών γραμμών, συνδεουσών πόλεις ή κωμοπόλεις των νομών ένθα η έδρα του ΚΤΕΛ με την πόλιν της Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται κατά μεν την μετάβασιν η ελευθέρα παραλαβή επιβατών μέχρι των ορίων του νομού Θεσσαλονίκης και η αποβίβασις των εις οιονδήποτε σημείον της διαδρομής, κατά δε την επιστροφην η παραλαγή επιβατών εξ οιουδήποτε σημείου της διαδρομής και η αποβίβασις αυτών εις οιονδήποτε σημείον της διαδρομής πέραν των ορίων του εν λόγω νομού. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του προηγουμένου εδαφίου, οι όροι και αι προϋποθέσεις επί τη συνδρομή των οποίων επιτρέπεται η εκτέλεσις κοινών δρομολογίων επί επιβατικών υπεραστικών γραμμών συνδεουσών πόλεις ή κωμοπόλεις του νομού ένθα η έδρα του ΚΤΕΛ με τας πόλεις Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ως και τα της παραλαβής και αποβιβάσεως επιβατών κατά την εκτέλεσιν των δρομολογίων τούτων, καθορίζονται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.

Β) Επί ταχέων δρομολογίων προς Αθήνας ή Θεσσαλονικην η παραλαβή επιβατών περιορίζεται, κατά μεν την μετάβασιν, εις τας πρωτευούσας των δι' ών διέρχεται η γραμμή νομών, κατά δε την επιστροφήν εντός των ορίων του νομού της έδρας του ΚΤΕΛ.

Γ) Επί υπερταχέων δρομολογίων προς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης όσον και η αποβίβασις επιβατών περιορίζεται αποκειστικώς εις την αφετηρίαν και το τέρμα της γραμμής, αντιστοίχως.

Κατ΄ εξαίρεσιν των διατάξεων της περπτ. Β΄της απρ. 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να εγκρίνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού συμφωνίαι, καταρτιζόμεναι μεταξύ ενδιαφερομένων ΚΤΕΛ και αφορώσαι εις κοινήν εκμετάλλευσιν, ολικώς ή μερικώς ή καθ' ωρισμένας ώρας του εικοσιτετραώρου, των περί ών η περίπτωσις αύτη επιβατικών γραμμών.

Μέχρις εκδόσεως του κατά την παρ. 1 περ. α΄ του δια του παρόντος άρθρου αντικαθιστωμένου, άρθρου 7 του Ν.Δ. 102/1973 Π.Δ/τος, εξακολουθούν ισχύουσαι αι προϋφιστάμεναι κείμεναι διατάξεις.

 

Άρθρον 5

 

Η διάταξις του πρώτου εδαφίου της υποπεριπτώσεως αα΄ της περιπτώσεως β΄της παραγρα΄φου 11 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 102/1973, ως η παράγραφος αύτη αντικατεστάθη δια της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.866/1979, αντικαθίσταται, αφ' ής ίσχυσεν ως ακολούθως:

"αα) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 3334/1955 "ερί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω δια φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών", εις τας περίπτώσεις και μόνον κατά τας οποίας ο κάτοχος του υπό ένταξιν αυτοκινήτου αγόνου γραμμής κατέχει και έτερον αυτο9κίνητον τεθέν εις κυκοφορίαν ως δημοσίας χρήσεως επ' ονόματι αυτού κατόπιν κρατικής παραχωρήσεως, δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι λοιποί όροι και αι προϋποθέσεις τη συνδρομή των οποίων είναι δυνατή η κατα την προηγουμένην περίπτωσιν ένταξις."

 

Άρθρον 6

 

Η περίπτ. Γ΄ του άρθρου 34 του Π.Δ/τος 985/1977 "περί οργανισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών", αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"γ) Γραφεία Συγκοινωνιών εις εκάστην των νομαρχιών Άρτης, Γραβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λευκάδος, Ξάνθης, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Σάμου, Φλωρίνης, Φωκίδος και Χίου. Προκειμένου περί των νομών Αιτωλοακαρνανίας και ¨Εβρου συνιστώνται Γραφεία Συγκοινωνιών:

αα) Με έδραν τον Δήμον Ορεστιάδος και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην εις ολοκλήρους τας περιφερείας των επαρχιών Ορεστιάδος και Διδυμοτείχου του Νομού Εβρου και

ββ) Με έδραν τον Δήμον Αγρινίου και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην εις ολοκλήρους τας περιφέρειας των επαρχιών Τριχωνίδος και Βάλτου, τας κοινότητας Αγίου Νικολάου, Αγραμπέλων, Αετού, Αρχοντοχωρίου, Βονίτσης, Γεωργουλαίικων,κ Γουριωτίσσης,μ Δρυμού, Θυρίου, Κανδύηλααας, Κτούνας, Κομπωτής, Κονοπίνας, Μαχαιρά, Μοναστηρακίου, Μπαμπίνης Μϋτικα, Παλαίρου, Παλιαμπέλων, Παναγούλας, Παπαδάτου, Περατιάς, Πλαγιάς, Πογωνιάς, Σκουρτούς, Τρύφου, Φυτειών της επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέου και τας κοινότητας Αγγελοκάστρου, Αγίου Ανδρέου, Αγίου Ηλία, γαβαλούς, Γραμματικούς Δαφνιά, Ζευγαρακίου, Κάτω Μαδρινού, Ματαράγκας, Μεσαρίστης, παλαιοχωρίου. Παπαδατών, Ποταμούλας, Τριχωνίου, Φραγκουλαίικων της επαρχίας Μεσολογγίου, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας."

 

Άρθρον 7.

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 15 Φεβρουαρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 20 Φεβρουαρίου 1980

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ865/1983-ΣΕ492/1983-ΣΕ3723/1987-ΣΕ840/1997