ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

32

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1020

 

Περί κυρώσεως της Τελωνειακής Συμβάσεως "περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων ΤΙR (Συμβάσεως TIR).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν Νόμου η υπό της Οικονομικής Επιτροπής δια την Ευρώπην του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκπονηθείσα και εν Γενεύη υπογραφέισα την 14ην Νοεμβρίου 1975 Τελωνειακή Σύμβασις "περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR (Σύμβασις TIR) της οποίας το κείμενον εν πρωτοτύπω εις τας αγγλικήν και γαλλικήν γλώσσας και εν μεταφράσει εις την ελληνικήν, έχει ως έπεται:

Aρθρον Tέταρτον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφμερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 5 Φεβρουαρίου 1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ


Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 5 Φεβρουαρίου 1980

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ