ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

35

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1015

 

Περί κυρώσεως του εις Αθήνας υπογραφέντος την 20ην Σεπτεμβρίου 1978, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, Πρωτοκόλλου αφορώντος εις τας δια φορτηγών αυτοκινήτων διενεργουμένας διεθνείς εμπορευματικάς μεταφοράς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου το υπογραφέν εις Αθήνας την 20ήν Σεπτεμβρίου 1978, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, Πρωτόκολλον, αφορών εις τας δια φορτηγών αυτοκινήτων διενεργουμένας διεθνείς εμπορευματικάς μεταφοράς, το κείμενον του οποίου εις πρωτότυπον εις την Ελληνικήν και εις την Γερμανικήν γλώσσαν, έχει ως ακολούθως:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφμερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ


Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 5 Φεβρουαρίου 1980

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ