ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

33

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1011

 

Περί κυρώσεως του εις Βιέννην υπογραφέντος την 4ην Απριλίου 1979, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, Πρωτοκόλλου αφορώντος εις τας διεθνείς οδικάς εμπορευματικάς μεταφοράς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου το υπογραφέν εις Βιέννην την 4ην Απριλίου 1979, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, Πρωτόκολλον, αφορών εις τας διεθνείς οδικάς εμπορευματικάς μεταφοράς, του οποίου το κείμενο εις πρωτότυπον εις την Ελληνικήν και Γερμανικήν γλώσσαν, έχει ως ακολούθως:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφμερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 5 Φεβρουαρίου 1980

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ