ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 Μαρτίου 1986

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 94

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 83/643/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 1ης Δεκεμβρίου 1983, "για την διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις : α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" β) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΟΣΝ/14233/2,8,1985 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 493/Β/12.8.1985) γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ΔΚ 20862/2.8.85 (ΦΕΚ 481/Β/2.8.85) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" και δ) της Υ 53/7.8.85 απόφασης του Πρωθυπουργού "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραίτη" (ΦΕΚ 487/τ.Β/7.8.85).

2.      Την 28/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 83/643/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 1ης Δεκεμβρίου 1983, "για την διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L 359, της 22 Δεκεμβρίου 1983, σελίδες 8-11)

 

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατάξεων που ισχύουν στα πλαίσια γενικών ή ειδικών κοινοτικών ρυθμίσεων, το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στους υλικούς ελέγχους και στις διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με τις μεταφορές εμπορευμάτων κατά τη διέλευση των συνόρων μεταξύ:

 

α) της Ελλάδος και ενός άλλου Κράτους μέλους της Κοινότητας

β) της Ελλάδος και μιας τρίτης χώρας, όταν η μεταφορά μεταξύ της Ελλάδας και του άλλου Κράτους μέλους της Κοινότητας συνεπάγεται τη διέλευση μέσω τρίτης χώρας.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους ελέγχους ή στις διατάξεις που αφορούν πλοία και αεροσκάφη ως μεταφορικά μέσα, αλλά εφαρμόζεται στα οχήματα και εμπορεύματα που μεταφέρονται με τα μεταφορικά μέσα αυτά.

3. Σαν συνοριακοί εισόδου - εξόδου, για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι σταθμοί:

α) Εύζωνοι. Νίκη για οδικές μεταφορές

β) Ειδομένη για σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές οδού-σιδηροδρόμου.

γ) Πάτρα για συνδυασμένες μεταφορές οδού- πλοίου

 

Ειδικότερα τα διακινούμενα ζώντα ζώα από το σταθμό Νίκης, θα μεταφέρονται για υγειονομική κτηνιατρική εξέταση στις εγκαταστάσεις Νέου Καυκάσου ενώ από το σταθμό Πατρών δεν θα διενεργείται εισαγωγή ζώντων ζώων.

 

Άρθρο 3

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την εκτέλεση μιας μεταφοράς, περί της οποίας το προηγούμενο άρθρο, οι διάφοροι έλεγχοι και διατυπώσεις να πραγματοποιούνται με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση και:

 

α) Κατά το δυνατό σε ένα τόπο

β) Με τυχαία δειγματοληψία, καθόσον αφορά τους ελέγχους. Εξαιρούνται του δειγματοληπτικού καθεστώτος οι έλεγχοι ζώων ζώντων και σφαγίων, καθώς και φυτών για τα οποία διενεργούνται πληρέστεροι έλεγχοι, εφόσον εκτιμάται ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος είναι ανεπαρκής.

 

Άρθρο 4

 

Για την εφαρμογή του παρόντος και με την επιφύλαξη δυνατότητας διεξαγωγής δειγματοληπτικών ελέγχων, οι αρμόδιες αρχές εισαγωγής ή διέλευσης αναγνωρίζουν τους ελέγχους που έχουν ενεργηθεί και τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες αρχές ενός άλλου κράτους-μέλους και τα οποία αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που ισχύουν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κατά την εισαγωγή ή διέλευση. Οι αρμόδιες τελωνειακές κτηνιατρικές και φυτουγειονομικές αρχές συνεργάζονται για τις αντίστοιχες αρχές των λοιπών Κρατών - μελών για την καταπολέμηση της απάτης και των πλαστών πιστοποιητικών, ανακοινώνουν δε, τόσο στις αρχές των άλλων Κρατών - μελών όσο και στην Επιτροπή της ΕΟΚ, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων και τη σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων.

 

Άρθρο 5

 

1. Οι συνοριακοί σταθμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, είναι ανοιχτοί, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαγορεύεται η κυκλοφορία προκειμένου να είναι δυνατή:

 

α) Η διέλευση των συνόρων και η διεξαγωγή ελέγχων και διατυπώσεων που αφορούν τη διακίνηση οχημάτων χωρίς φορτίο και οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης 24 ώρες το εικοσιτετράωρο . Εξαιρούνται τα οχήματα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, προϊόντα ζωικής προέλευσης και άλλα προϊόντα που είναι ενδεχόμενο να είναι φορείς μεταδοτικών νοσημάτων, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της επόμενης περίπτωσης.

 

β) Η πραγματοποίηση άλλων ελέγχων και διατυπώσεων που αφορούν οχήματα και εμπορεύματα που δεν βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, τουλάχιστον επί δέκα (10) ώρες χωρίς διακοπή και Σάββατο επί έξι (6) τουλάχιστον, ώρες χωρίς διακοπή εκτός, αν οι μέρες αυτές είναι αργίες.

 

2. Ειδικότερα και όσον αφορά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του ωραρίου που προβλέπεται στη δεύτερη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου και για τις επιπλέον ώρες από τις ισχύουσες με βάση την εθνική νομοθεσία, απαιτείται προειδοποιητική από το μεταφορέα, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες πριν από τη διέλευσή του από το συνοριακό σταθμό. Όταν το μεταφερόμενο φορτίο είναι ζώντα ζώα, το χρονικό όριο της προειδοποίησης ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) ώρες.

3. Για τους μεθοριακούς σταθμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων και διατυπώσεων και εκτός των ωρών εργασίας που προβλέπονται στο διάταγμα αυτό, ύστερα από συγκεκριμένη και αιτιολογημένη αίτηση που θα υποβάλλεται κατά τις ώρες εργασίας, έναντι αμοιβής για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις που επιβαρύνει τους ενδιαφερομένους.

 

Άρθρο 6

 

Οι αρμόδιες τελωνιακές, κτηνιατρικές, φυτουγειονομικές και λιμενικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου ο χρόνος αναμονής για τη διεξαγωγή των διαφόρων ελέγχων και διατυπώσεων να μην ξεπερνά τα χρονικά όρια που είναι αναγκαία για τη σωστή τους εκτέλεση. Για το σκοπό αυτό, με υπουργικές αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών καθορίζονται τα ωράρια λειτουργίας τους καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμονής κατά τη ροή της κυκλοφορίας.

 

Αρθρο7

 

Οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν στους συνοριακούς σταθμούς, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και δικαιολογείται από τον όγκο των μεταφορών, οδούς ταχείας διέλευσης, που προορίζονται αποκλειστικά για τα μεταφορικά μέσα, τα οποία κυκλοφορούν χωρίς φορτίο ή μεταφέρουν εμπορεύματα υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης.

 

Άρθρο 8

 

Προκειμένου να επιλυθούν δυσκολίες σχετικά με θέματα ελέγχων ή διατυπώσεων, κατά την έννοια του παρόντος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με τις αντίστοιχες αρχές του άλλου Κράτους - μέλους της ΕΟΚ. Αν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν επαρκούν για την επίλυση των παραπάνω δυσκολιών, ενημερώνεται η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώστε να προτείνει τις λύσεις που θεωρεί αναγκαίες για την επίλυση των δυσκολιών αυτών.

 

Άρθρο 9

 

Όταν, σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές σκοπεύουν να εφαρμόσουν νέους ελέγχους ή διατυπώσεις, ειδοποιείται σχετικά η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πάντως, οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε η εφαρμογή αυτών των νέων ελέγχων ή διατυπώσεων να μην εμποδίζει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για την διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων.

 

Άρθρο 10

 

Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ανά διετία, τις πληροφορίες που περιέχονται σ'ένα ερωτηματολόγιο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με τις διατάξεις και τα μέτρα πρακτικού χαρακτήρα που αποδείχτηκαν αναγκαία, κατά τη διάρκεια των δύο(2) προηγούμενων ετών, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση των ελέγχων και διατυπώσεων.

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας και στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 12 Μαρτίου 1986

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ

 


 

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ