ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΑΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1988

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

42

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙθ. 91

Προσαρμογή της ελληνιχής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχη­μάτων χωρίς Οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

'Έχοντας υπόψη: .

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 .Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως αυτό αντικατα­στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984. Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαiχής Κοινότητας 'Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ .70/Α/21.5.84), β) της κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνυιής Ουιονομίας ΔΚ 20862/ ;2.8.85 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονο­μίας (ΦΕΚ 481/Β/2.8.85).


2. Την 551/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επo­κοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

'Άρθρο 1

 

Το Διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομο­θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που δημοσιεύθηκε στην ελληνιχή γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος L 335, σελίδα 72.

 

'Άρθρο 2

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νοείται ως:

α) "όχημα", μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο όχημα, ημιρυ­μουλκούμενο όχημα ή σύνολο οχημάτων, που προορίζονται αποκλει­στικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

β) "μισθωμένο όχημα., κάθε όχημα που επί πληρωμή και για καθο­ρισμένο χρονιχό διάστημα τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγ­ματοποιεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό μέσω σύμβασης με την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήματα.

 

'Άρθρο 3

Από την ημερομηνία ισχύός του παρόντος διατάγματος επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο ελληνικό έδαφος, για τις εμπορευματικές με­ταφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα οχήματα που έχουν μιαθώσει οι επιχειρήσεις oι εγκατεστημένες στο έδα­φος άλλου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:

α) Το όχημα έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα μt τη νομοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους μέλους.

β) Η σύμβαση αφορά μόνον τη διάιθεαη οχήματος χωρίς οδηγό και δεν συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και που αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό προσω­πικό.

γ) Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάιρχεια της μίσθωσης βρίαχεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί.

δ) Το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το ίδιο το προσωπικό της επι­χείρησης .που το χρησιμοποιεί.

ε) Η τήρηση των παραπάνω όρων αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα που οφέιλουν να βρίσκονται επί του οχήματος:

αα) Τη σύμβαση μίσθωσης του οχήματος ή επικυρωμένo απόσπασμα αυτής της σύμβασης που περιέχει ιδίως το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης, κα­θώς και τα στοιχείά τον οχήματος.

ββ) Στην περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι εκείνος που μισθώνει το όχημα, τη σύμβαση εργασίας του οδηγού ή επικυρωμένο απόσπασμα αυτής της σύμβασης που περιέχει ιδίως το όνομα του εργοδότη, το 9νομα του υπαλλήλου, την ημιρομηνία και τη διάρχεια της σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη απόδειξη καταβολής μισθού. Κατά περίπτωση, τα έγγραφα που αναφέρονται στις προηγούμενες υποπεριπτώσεις αά και ββ μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα έγγραφα που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους.

η χάρτα εργασίας του οδηγού Θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία τον Υπουργείου Εργασίας.

γγ) 'Έχουν στην κυριότητά τους ένα τουλάχιστον φορτηγό αυτοκί­νητο ή συρμό ή αρθρωτό όχημα δημόσιας χρήσης.

δδ) Ο αριθμός των μισθωμένων φορτηγών δημόσιας χρήσης μηχα­νοκίνητων οχημάτων ή συρμών ή αρθρωτών οχημάτων δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των φορτηγών δημόσιας χ,7ήσης μηχανοκίνη­των οχημάτων ή συρμών ή αρθρωτών οχημάτων του έχει ο μισθωτής στην χυριότητά,του.

2. Επιχειρήσεις μη μεταφορικές, οι οποίες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δικαιούνται να τύχουν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκι­νήτου ιδιωτικής χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιούν για ίδιο λογαρι­ασμό μισθωμένα οχήματα δημόσιας χρήσης τα οποία ανήκουν σε ελληνι­κές μεταφορικές επιχειρήσεις ή μεμονωμένους αυτοκινητιστές με την έννοια των διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για τις δημόσιες οδικές εμπορευματιχές μεταφορές, εφόσον:

α) Τα οχήματα αυτά έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. β) Πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αά και ββ' της περίπτω­σης β' της προηγούμενης παραγράφου.

3. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδι­ωτιχής χρήσης για τα οποία έχουν εφαρμογή οι κάθε φορά ιαχύουαες για αυτά δeατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

4. Το μισθωμένο όχημα χρησιμοποιείται αποχλειστιχά για την εκτέ­λεση νομαρχιακών, εθνυιών ή διεθνών μεταφορών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του xaι βάσέι των διατάξεων που :ισχύουν στην Ελ­λάδα για τις δημόσιες οδιχές εμπορευματικές μεταφορές.

 

- 'Άρθρο 4

1. Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος οι ελληνικές μεταφορι­κές επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι αντοκινητιστές, με την έννοια των διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για τις δημόσιες οδικές εμπορεo­ματιχές μεταφορές μπορούν: ­

α) Να εκμισθώνουν τα οχήματα που τους ανήκουν και τα όποία έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, σε ελληνικές επιχειρήσεις και μεμονωμένους αντοχινητιστές για τη διενέρ­γεια οδυιών εμπορευματικών μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

β) Να χρησιμοποιούν για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και τα οχήματα που τους ανήκουν, μισθωμένα οχή­ματα που έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εφόσον:

αα) Πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

ββ) Ειδικά για τον όρο της υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε' του άρθρου 3 τον παρόντος στο μισθωμένο όχημα θα πρέπει να υπάρχει και η κάρτα εργασίας του οδηγού.

γγ) 'Έχουν στην κυριότητά τους ένα τουλάχιστον φορτηγό αυτοκί­νητο ή συρμό ή αρθρωτό όχημα δημόσιας χρήσης.

δδ) Ο αριθμός των μισθωμένων φορτηγών δημόσιας χρήσης μηχα­νοκίνητων οχημάτων ή συρμών ή αρθρωτών οχημάτων δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των φορτηγών δημόσιας χρήσης μηχανοκίνη­των οχημάτων ή συρμών ή αρθρωτών οχημάτων του έχει ο μισθωτής στην χυριότητά,του.

2. Επιχειρήσεις μη μεταφορικές, οι οποίες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δικαιούνται να τύχουν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκι­νήτου ιδιωτικής χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιούν για ίδιο λογαρι­ασμό μισθωμένα οχήματα δημόσιας χρήσης τα οποία ανήκουν σε ελληνι­κές μεταφορικές επιχειρήσεις ή μεμονωμένους αυτοκινητιστές με την έννοια των διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για τις δημόσιες οδικές εμπορευματιχές μεταφορές, εφόσον:

α) Τα οχήματα αυτά έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

β) Πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αά και ββ' της περίπτω­σης β' της προηγούμενης παραγράφου.

3. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης συνολικού μικτού βάρους άνω των 6 τόννων, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι κάθε φορά ισχύουσες γι'αυτό δατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

4. Το μισθωμένο όχημα χρησιμοποιείται αποχλειστικά για την εκτέ­λεση νομαρχιακών, εθνικών ή διεθνών μεταφορών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του και βάσει των διατάξεων που ισχύουν στην Ελ­λάδα για τις δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές

'Άρθρο 5

 

Για τις μισθώσεις του προηγούμενου άρθρου

α) Καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον κάτοχο του δικαιώματος κυκλοφο­ρίας τον μισθωμένου οχήματος και σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι νομικό πρόσωπο από το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο και αφετέρου από τον εκ­πρόσωπο της επιχείρησης που μισθώνει το όχημα.

β) Αντίγραφα των συμφωνητικών καταθέτονται στην αρμόδια Οικο­νομική Εφορία στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής και στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών στην οποία υπάγεται το όχημα, εντός πέντε (5) εργάσι­μων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της μίσθωσης.

γ) Το μίσθωμα καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνίαι μεταξύ των συμ­βαλλόμενων και καταβάλλεται στον εκμισθωτή βάσει Θεωρημένης από την αρμόδια Φορολογική Αρχή απόδειξης, που εκδίδεται απ' αυτόν.

δ) Στις περιπτώεεές που χπαιτείται η έκδοση φορτωτικών για τις διε­νεργούμενες με τα μισθωμένα οχήματα μεταφορές, αυτές (φορτωτιχές) εκδίδονται από τον μισθωτή και για λογαριασμό του, εφόσον αυτός είναι μεταφορική επιχείρηση ή μεμονωμένος αυτοκινητιστής, κατά την έν­voια της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου. Στις φορτωτιχές αναγράφο­νται υποχρεωτιχά τα στοιχεία κυκλοφορίας και η έδρα του οχήματος xaι τα στοιχεία του εκμισθωτή (πόλη, οδός, αριθμός, τηλέφωνο).

ε) Ο χρόνος κάθε μίσθωσης του μισθωμένου οχήματος δεν μπορεί να είναι μωρότερος των τριών (3) μηνών και μεγαλύτερος των τριών (3) χρόνων. Με την προϋπόθεση τήρησης των παραπάνω χρονιχών ορίων για κάθε μίσθωση, ο αριθμός των μισθώσεων κάθε μισθωμέrου οχήμα­τος είναι απεριόριατος.

 

'Άρθρο 6

Κυρώσεις

 

1. Σε περίπτωση παράβασης οποιααδήποτε προϋπόθεσης των άρ­θρων 3, 4 χάι 5, έπιβάλλεται πρόστιμο, πενήντα μέχρι εκατό χιλιάδων (50.000 - 100.000) δραχμών την πρώτή φορά, εκατό μέχρι πεντακο­σίων χιλιάδων (100.000 - 500.000) δραχμών τη δεύτερη και για κάθε νέα υποτροπή πρόστιμο εκατό μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (100.000 ­500.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για ένα (1) μέχρι έξι (6) μήνες για τα ελληνικά φορτηγά και στέρηση της άδειας ει­σόδου στη χώρα για το αυτό χρονικό διάστημα, για τα αλλοδαπά. Οι κυρώσεις αστές εmβάλλονται ανεξάρτητα από τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

2. Οι παραβάσεις βεβαιώνονται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, ενώ στην περίπτωση της διάβασης των συνόρων της χώρας και εφόσον δεν υπάρχει αστυνομική αρχή oι παραβάσεις ελέγχονται και βεβαιώνο­νται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Ειδικά η παράβαση εκπρόθε­σμης υποβολής του συμφωνητικού της περίπτωσης β' του άρθρου 5 βε


βαιώνεται από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών στην οποία υπάγεται το όχημα

3. Για τις παραβάσεις των αλλοδαπών επιχειρήσεων τηρείται ενή­μερο το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση­. .

 

:Άρθρο 7

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4, το παρόν διάταγμα δε θίγει την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν:

α) Την οργάνωση της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφο­ρών για λογαριασμό τρίτων και για ίδιο λογαριασμό και ιδίως την εφαρ­μογή των κανόνων για την πρόσβαση στην αγορά και για τις ποσοστώ­σεις όσον αφορά το δυναμικό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

β) Τις τιμές και τους όρους μεταφοράς στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

γ) Τη διαμόρφωση των τιμών μίσθωσης.

δ) Την εισαγωγή των οχημάτων.

ε) Τους όρους πρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο επάγγελμα του εκμισθωτή οδικών οχημάτων.

'Άρθρο 8

Αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του παρόντος ορίζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές.

'Άρθρο 9

Διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση μίσθωσης φορτηγών αυτοκι­νήτων δημόσιας χρήσης μαζί με την άδεια κυκλοφορίας του, κατά τρόπο διαφορετικό απ' αυτόν που καθορίζει το διάταγμα αυτό εξακολουθούν να ισχύουν.

 

'Άρθρο 10

Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος διατάγματος, κάθε διά­ταξη νόμου ή προεδρικού διατάγματος ή απόφασης που αντίκειται α' αυτό παύει να ισχύει.

Στους Υπουργούς Οικονομικών, Μεταφορών - Επικοινωνιών και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και: εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα. 23 Φεβρουαρίου 1988

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ