ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 72

25 Απριλίου 1996

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 90

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 30/1995.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34), όπως αυτό αντικατεστάθη με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικατεστάθη με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

β) του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992, "Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις" (Α' 130) καθώς και του άρθρου 19 του Ν. 2367/95 (Α' 261).

γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 638/1970 "περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, διτρόχων - τριτρόχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων" (Α' 173) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν. 823/1978 "περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και άλλων τινών διατάξεων" (Α΄ 189).

δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις με αριθ. 624/1995 και 71/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η δεύτερη παράγραφος της ενότητας, με τίτλο, "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ" του κεφαλαίου Β' του παραρτήματος ΙΙΙ, του Προεδρικού Διατάγματος 30/1995 (Α' 22) "Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 255/1984 "Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 80/1263/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως" και 76/914/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1976, του ιδίου Συμβουλίου "περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισμένων οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών" (Α' 100) αντικαθίσταται ως εξής:

"Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στους εξεταστές γιατρούς κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους ή με επιταγή ή με άλλο πρόσφορο τρόπο".

 

Άρθρο 2

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 1996

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ