ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 49

14 Απριλίου 1987

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 90

Τροποποίηση Π. Δ/τος 255/1984 "Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 80/1263/ΕΟΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 1980, του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων "περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως" και 76/914/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1976, του ίδιου Συμβουλίου "περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισμένων οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών" όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π. Δ/γμα 46/1985".

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", β) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 20862/2.8.1985 (ΦΕΚ 484/Β/2.8.85) "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας".

2. Την 70/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 255/1984 (ΦΕΚ 100/84) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 46/1985 (ΦΕΚ 16/85) αντικαθίστανται ως εξής:

 

"4. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους εξέταση γίνεται από εξεταστές που:

α) Είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αποσπασμένοι σ' αυτό από Οργανισμούς που εποπτεύονται από το ίδιο Υπουργείο.

β) Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, από 3ετίας τουλάχιστον.

γ) Έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης στο αντικείμενο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών με παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται:

Ο τρόπος και η διάρκεια επιμόρφωσης των εξεταστών, ο τρόπος ορισμού των εξεταστών και ελέγχου αυτών από επιθεωρητές εξεταστές, το ύψος της αποζημίωσης των εξεταστών και των επιθεωρητών εξεταστών, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης αυτής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου".

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1987

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ MΠΑΝΤΟΥΒΑΣ